10:32

Syýahatnama: Ruslar

Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 391 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ibn Fadlan | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Ýol ýazgylary bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 6
0
1 Gurban  
24
Rus halky nejis, ýaramaz, akmak halk eken. Ruslaryň nähili halkdygy taryhy kitaplarda aýdylyp geçildi.

0
2 Hаwеrаn  
245
Bir halk hakynda derrew beýle netijä gelmek nädogry bolaýmasa.

0
3 Hаwеrаn  
245
Ibn Fadlanyñ ruslar baradaky aýdýanlary näderejede hakykat, ony bilemok welin, onuñ oguzlar-türkmenler, bulgarlar we başgyrtlar, umuman türki halklar baradaky aýdýan käbir zatlary esassyz we çypdyrmadan başga zat däl. Mysal üçin başgyrtlaryñ bit iýýänligi, oguzlaryñ atasy ölensoñ onun aýalyna ýagny öwey eneligini özüne ayal edip alyandygy baradaky aýdýan zatlary düýbünde ýok zatlar.

0
4 Hаwеrаn  
245
Bärde üns berilmeli bir zat bar: Ibn Fadlanyñ döwrüne çenli türkmenleriñ we bulgarlaryñ agramly bölegi musulman bolup dynypdy. Diýmek Ibn Fadlanyñ bulgarlaryñ çakylygy boýunça türk ülkelerine ilçibaşy bolup gelendigi şübheli ýagdaýa düşýär. Şeýle-de Ibn Fadlanyñ "Syýahatnamasy" Gündogar ýurtlarynyñ alymlary däl-de näme üçin ilki bolup, ala-böle Ýewropaly alymlar orta atdy? Bu Ibn Fadlanyñ Bulgar ýurduna we Tûrküstana gelmandigi baradaky çaklamany has güýçlendirmeýärmi?

0
5 Hаwеrаn  
245
Ýagny, abbasy halyfy tarapyndan ugradylan haýsydyr bir arap ilçiler topary türki taýpalara yslamyýeti öwretmegi üçin gelmändir, eger gelenem bolsa (gelipdir diyilyän, megerem bolubilse söwda kerwenleri bolmaly) asla Ibn Fadlan diyilýän gelmandir.
Şeýle-de Ibn Fadlanyñ arap propogandistidigini ýatdan çykarmaly däl, türki taýpalaryñ yslamdan öñki ahlak derejesine araplar baryp Ibn Fadlanyñ döwründe-de ýetibilmändiler. Bärde, birinjiden-ä, Ibn Fadlanyñ türkilere bolan duşmançylykly garaýşy bar, (onsoñam häzirki döwürde-de oturan kabinetinden çykman, görmedik bilmedik ýurtlarynyñ we halklaryñ taryhyny ýazýan "taryhçylar" az däl aramyzda), ikinjidenem göçürjiilerdir ýewropaly alymlar tarapyndanam "Syýahatnama" soñ goşulan zatlar bolaýmaly (oguz-türkmenleriñ ejeligine öýlenipdir diýilýän ýeri muña aýdyñ gûwä geçyär)

0
6 Hаwеrаn  
245
Şoñ ü.n @Gurban, okan maglumatyña köre-körlük b.n ynanmasañ dogry edersiñ.
Ibn Fadlany paylaşmakdan maksat bolsa, taryhy maglumatlary deñeşdirip öwrenmek.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]