20:51

Şükür, başym egilmedi

ŞÜKÜR, BAŞYM EGILMEDI

Saýasynda päk ynsanlañ,
Özümi saýamda melek.
Orramsylañ arasynda,
Oýun gurdy käte pelek.

Orramsylañ myjabatyn,
Asyp boýna gynap gördi.
Olar bilen bu ýollarda,
Belki, meni synap gördi.

Dik başymy egjekdiler,
Şükür,başym egilmedi.
Abraý a:tly daragtymy,
Döwjekdiler,döwülmedi.

Bu oýunda utulara,
Ne günäm,ne müýnüm bardy.
Çünki meni ak ýollardan,
Alyp gelýän düýnüm bardy.

Oña bakman olar bilen,
Oýun gurdy käte pelek.
Hemmeleri ýagşy saýyp,
Ýörmegime diýip"telek".

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 520 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.6/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024

Teswirleriň ählisi: 5
2
1 jumagylyjovao  
88
Eger meniň wyždanym arassa bolsa, hiç bir töhmet meni ynjydyp bilmez. (Mariýa Korelli)
Ajaýyp goşgy.

2
2 Garaýolly  
27
Duynki berk goyulan ynam koki bu gunki mertebaniñ delilidir.Ajayyp goshgy. Umuman,Gumlygelin uyamyz mazmuny,ceperciligi juda siññitli uygunlashdyryar.Shonuñ ucin onuñ eserleri gaty ozune cekiji ahmiyete eyedir.

0
3 Garaýolly  
27
Orramsylañ myjabatyn
Asyp boyna,gynap gordi.
Gor, nahili ahmyrly sozler.
Shahyr icki duygylaryny buysanc bn aydyar. Durmushuñ carkandakly yollarynyñ azarynyñ agyr,hubbatly blandygyny shahyr aydyar.Gulala gulluk yashayyshyn bolmandygyny nygtayar. Sabyrly bolsañ,gayrata dayansañ,gelejege bolan ynama soyenseñ,merdana bolsañ bashyñdan sowulmajañ derdu-melamatlaryñ bolmajakdygynynygtayar shahyr uyamyz.

0
4 Gumlygelin  
8
Hemmäñize sag boluñ.Goşgydaky pikirime dogry düşündiñiz.

1
5 Gumlygelin  
8
@Gülzyýada,ähli gowy günleñ gözbaşy diñe sabyrdyr uýam.Biz bu ýagdaýy şer bilen däl-de,diñe sabyr bilen Ýaradanyñ keremine uýup ýeñip geçmelidiris.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]