20:14

Küteklik

KÜTEKLIK

Durmuş kämil dälmi?
Ýa-da adamlar?!
Ýygnaklarda orta atylsa teklip,
Ähli ýitilikleň örküne
agzy
Synan palta bolup urýar küteklik.

Haýran galaýmaly!
Nirede bolsun,—
Ol ýitilik bilen geçir sözüni.
Ýok. Küteklik kesip bilmäni üçin,
Ýykyp-ýumrup, ykrar eder özüni.

Ol şeýle başarjaň, şeýle bir
ussat, —
Umuman, öňünde durmak juda kyn,
Walla, gür tokaýa taşlaýsaň,
Şonam
Kütekligi bilen çapmagy mümkin.

Öňde-soňda düşünmeli ahyry!
(Muny wagtal-wagtal boýnam alýarys).
Ýitiligi ulanmaly wagtymyz
Kütekligi aýlap-aýlap salýarys.

Ol saňňy dişlerin syrtardyp çala,
Haýbat atanynda kötekli güne,
Oturanlar duýman elini çarpar
Onuň örän ýiti kütekligine.

Ol özüniň kütekligin bilmez hiç,
Bar bolsa-da şu gürrüň bar tarapda.
Mundan uran kütek gyljynyň ujy
Nämüçindir şaňlar durar arapda.

Emma kütekligiň bir täleýi bar:
Ol sapyndan sypar gider iru-giç.
Ýöne hyjuw bilen kütekligini
Ykrar eder ýere düşerne deňiç.

Gurbannazar EZIZOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Gurban | Теги: Gurbannazar EZIZOW | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Колыбельная песня / Goşgular - 30.01.2023
"Beýnimiň içinde gopgun turzuşyp..." / Goşgular - 14.01.2023
«Годы твои – гора…» / Goşgular - 24.01.2023
Päk asmanyň ýyldyzlary / Goşgular - 08.01.2023
"Näme bolsa, ýene bolsun şonçarak..." / Goşgular - 19.01.2023
«Тихо вечерние тени…» / Goşgular - 02.02.2023
Слово / Goşgular - 07.01.2023
Howlugýaňmy? / Goşgular - 08.01.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
«За шторами – седого дня мерцанье…» / Goşgular - 09.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]