BAGLAR ÝAŞYL. ÝAPRAKLY

Heniz ýeriň ýylysy bar,
Baglaram ýaşyl ýaprakly,
Bakýan ýoluňa intizar,
Saňa garaşmaz ýalakmy.

Gitmeýär ahyr serimden,
Düný ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Raýdaş | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

DOSTUM

Gelsem ýagty jahana,
Söwer dostum bar eken,
Meniň dünýä gelerme,
Şol garaşyp ýör eken.

Gözüm gara düşenden,
Görenim ýüzi eken,
Mana ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 471 | Добавил: Raýdaş | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

– Erteki aýdyp beräý-dä, eje!
– Erteki bolarmy, şu wagtam? Ýat, ertir aýdyp bererin!
– Aýdaýsana, eje jan!
– Halys ertekisiz ukyň tutmaýan bolsa, aýdyp beräýmeli bolar-da, oglum. ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 770 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

…“Ýekelik Hudaýa ýagşy” diýýär türkmenler. Bu dünýäde Hudaý bolubam ýuwdarha ýalňyzlygyň ýalmawuz deminden sypyp bilseň zor boldugyň. Ynsan diýlen jandar-a asylam höwür gerek, hemdem gerek. Şonsuz bol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 554 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

...Gaty erbet boldy. Bütin ömrüne ol–Rahman nämedir bir zat üçin ýaşaýandyryn, öz ömründe nähilidir bir esasy many bardyr, öz ýaşaýşy bilen kimidir birini bagtly edýändirin, kimedir birine peýda getir ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 645 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

… Otuzyň pellehanasyndan geçip kyrkyň ýoluny ýarpylaberen bagşy ýigit daşyna gyrmyzy begresden gap geýdirilen dutaryny aldy-da, daş çykdy. “Bagşy, gün-ä ýaşdy welin, çaý-suwdan keýpiňi köklän bolsaň, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 569 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew