«TÜRKMEN HALYSY – TÜRKMEN KALBY» / edebi-filosofik söhbet

Türkmeniň döreden iň gadymy medeni-ruhy gymmatlyklarynyň biri-de halydyr. Türkmen halylarynyň şöhraty gaty gadymy ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 868 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MÄHRIBAN KENAR

Şäher bolup ol bir ullakan şäherem däl. Şäherçe. Onda-da, ýönekeý şä ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 701 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

Atamgyzy ahyram bir gün halys alaç tapman, Aýuwyň getiren çig etine agyz urdy. Emma çeýnäp bilmedi. Gyla bulanan çig etiň üýtgäp ugran ýakymsyz ysy göni baryp beýnä ornaşdy. Agzyndakyny çykaryp, ag ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 655 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Juma Hudaýguly

GADYMY TÜRKMEN TERBIÝESI / edebi filosofik söhbet

Dünýä tötänliklerden doly. Asyl d ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 708 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AÝUW

Aýuw hakyndaky kä gorkunç, kä diýseň gülkünç gürrüňleriň döremegine sebäp bolýanlar esasan “Köwli” obasynyň adamlarydy. “Arada Köwli oba Aýuw gelipdir”, “ ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 795 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Juma Hudaýguly

Ine-de biz itenek-de-çomanak bolşup perewalyň çür depesine çykdyk. Ertirki düşlän meýdanzamyzda awtobus, onuň daşyna üýşüp ikibir, üçbir özara hümürdeşip duran suratkeşler göründi. Hemmesi bireýýäm ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 1174 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

TOBANYŇ RUHY MANYSY / edebi-filosofik söhbet

Adam gatnaşyklarynda göze görünmeýän serhetler bar. «Pylan işi etmek günä» diýýäs. Günä bizi köp işleri etmekden saklaýar. Adam göze ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 537 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Gürrüňçiligiň soňuny Babines jemledi. Ol serginiň iňňän netijeli bolandygyny, hökmany suratda onuň öz miwesini berjekdigini, “üýtgedip gurmak” döwründe partiýanyň we hökümediň öz öňleri ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 555 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

SUNGATYŇ RUHY MANYSY / edebi-filosofik söhbet

Halkyň sungatynyň ýeten derejesi – halkyň ruhy derejesini häsiýetlendirýär. Telewizora seredýärsiň: biz eýýäm goýberilýän sungat eserleri ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 558 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KARPAT DAGLARYNYÑ AÑYRSYNDA

1988-nji ýylyň sentýabr, oktýabr aýlarynda, men nesibäm çekip, “Adam we tebigat” ady bilen, Karpat daglarynda geçirilen, žiwopisçi hudožnikleriň bir ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 543 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

ESMA BINTI EBU BEKIR

Hezreti Pygamberimiziň (s.a.w) ilkinji halyfy Ebu Bekir hezret ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 511 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Zenan sahabalar

Täze kitap

■ 1917-1934-nji ýyllardaky Türküstan milli garaşsyzlyk hereketi we Enwer Paşa
         
1917-1924-nji ýyllarda Türküstanda dörän we 1934-nji ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aly Bademji

AHMET BEKMYRADOW

Milletiň edebi mirasyny öwrenip, ony halka ýetirmekde üýtgeşik zehini bilen özüniň gysga ömründe uly işler bitiren alymlaryň biri-de Ahmet Bekmyradowdyr. Guýmagursak zehi ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 667 | Добавил: Gurban | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew