16.

Şerip işini bolmalysy ýaly edip, taýýarlady. Onuň ýetmez ýerlerini işledi. Keýigiň, özüniň ellerini ýene bir sapar, gije ýatman timarlady. Ol zenan damarlarynyň näzikligine, onuň içinde ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 670 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

14.

Operasiýa girilenine indi iki sagada golaý wagt bolup barýardy. Şeribiň gyzyny öten agşamky görenidi. Ol:
– Kaka jan, meni hiç kime bermegin! – diýip, özelene-özelene ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 602 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

SÄHER GELÝÄN OTLY

Maña bir zatlary wada berýän deý,
Asmanda bir ýyldyz ýalpyldap gitdi.
Bar eşigin gyşa beren agaçlar
Aýazly şemala galpyldap gitdi.

Tukat gije,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 531 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tagangül Seýitmämmedowa

12.

Ol Äşejigi  göterip öýüne gelende, işiginde garaşyp duran käreşi, Moskwada bäş ýyl bileje okan ýoldaşy Akyşa gabat geldi.
– Ho-ho-hoý, Şerip eke how, essalowmalýkim.
... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 559 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

10.

Şerip üçin indi gara günler başlandy. Öýde ne bir düşenere düşek, ne-de ýapynara ýapgy, ne-de agzyňa salar ýaly bir döwüm nan bardy. Ol ot bolup, ýanyp ýatan gyzjagazynyň üstüni ejesini ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 596 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

Binagärlik ýadygärlikleri — geçmişiň şaýatlary
    
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap T ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 491 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulnur Hanowa

Adalat hakda hekaýat
    
Bir adam soltanyň ýanyna arz-şikaýata gelip, oňa özüniň duçar bolan bir wakasyny beýan edipdir:
– Men iki müň dinar pulumy agzy bogl ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 472 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Muhammedowa

8.

Nämüçindir, Keýigi çalt sud etdiler. Özüne prokurordan, suddan çagyryş haty bolmasa-da, Şerip gyzjagazynyň elinden tutup, Ýokary suduň jaýyna ir bilenjik gelip, suduň geçjek ýerinde otur ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 654 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

* * *
Jorj Buş Moskwa wagty bilen sagat on birlere geldi. Ony garşylamaga Putiniň özi gitdi. 
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sen ýok, men ýok, birden, oturan ýerinden Moskwa gaýtm ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 620 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Öwezdurdy Nepesow