FOLKLOR – MILLI GÖZBAŞDYR

Halk döredijiligi halk kalbynyň aýnasydyr. Şol aýnanyň ýüzünde milletimiziň adamkärçilik sypatlary, gylyk-häsiýeti, ahlak ýörelgeleri, däp-dessurlary, dini-y ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 663 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

Ýalandygy öňünden bildirip duran zady dogry diýip tassyklamak ýaly bihaýalyk ýokdur. 
* * * 
Hakykat diňe möhüm zatlardamyka diýip gürlemekdir we işlemekdir öýtme. Hakykaty gü ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 648 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

KIM ERUR?

Sowal:
Molla şahyr senden habar soraly,
Beýtullah binýadyn tutan kim erur?
Ylmy derejäň synap göreli,
Dünýäden perzentsiz öten kim erur?

Jogap ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 492 | Добавил: Gurban | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Annadurdy Molla

ASAL ZYBANYÑ MEKANY...

Türkmen dili, onuň arassalygy, owazlylygy, şirinligi, mylaýymlygy barada oýlananyňda, milli mirasymyzyň gymmaty hiç wagt egsilmejek, asyrlary aşyp halkyň hakydasy ark ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 553 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

ALLAÝARYŇ AÝDYMLARY 
 
Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzy bagtyýarlygyň mekanyna, bagtyýarlaryň ýurduna öwüren zamany, halkymyzyň: 

Eziz Watan gadymy
& ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 581 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sähetmyrat Kakyşow

ESEN KÖWÜŞINIÑ USSAHANASYNDA

Ol wagtlar biziň tutuş etrabymyz boýunça köwüş bejerýän ýekeje ussahana bardy.   O-da şäherde, etrap merkezinde ýerleşýärdi. Oňa Esen köwüşçiniň ussahanasy ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 624 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

AКАДЕМИК БАЙМУХАММЕД КАРРЫЕВ – КРУПНЕЙШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА МАХТУМКУЛИ

Знакомство с научным наследием академика Каррыева Баймухамеда убеждает нас в том, что пятьдесят два года ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 569 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

GARAŞMAK

Men saňa garaşýan garaşyp ýörün.
M. Gurbanow.

Garaşýaryn saňa, garaşyp ýörün,
Gelseň bolýa, garaşaýyn ertirem,
Kime garaşýanym bilmedik bolup,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 545 | Добавил: Raýdaş | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

ŞU GÜN

Düýnüme dolanýan, ýa ertä gidýän,
Şu günki gün bilen ýaşamaklyk kyn,
Ýaş gaýdyşsa şeýle bolaýýar öýdýän,
Bu boluş bir mende bolmagam mümkin.

Oýlanýan m ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 497 | Добавил: Raýdaş | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

HYÝALDA

Men ýene şol ýere gidip barýaryn,
Aýlar onki bolup öwrülýär ýyla,
Şolaryň içinde ýitip barýaryn,
Düşenligmi bilmän soňlanmaz ýola.

Barýaryn oýa hem uk ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 437 | Добавил: Raýdaş | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

DIDÄMDÄKI DÖRT DAMJA

Men bir zada jogap tapyp bilemok,
Gözlerimе iýnýän gözýaş sen näme,
Beter begensem-de dömüp dursyň sen,
Asyl, bent tutdurman doldurýaň hana.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Raýdaş | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Rejebow

ÖMRÜMIZIŇ NURY

Ýaşaýşa hukuk bize şeýle sahylyk bilen eçilip berlen nämynasyp peşgeş bolup, ol ömrümiziň ähli görgi-horluklaryny ýekän-ýekän, daş ýany bilen ödeýär. 
* * * < ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 536 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TUMAR - MASSAGETLERIÑ ŞA ZENANY

Türkmenistanyň Prezidenti, Gurbanguly Berdimu ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 818 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

Söýermiň şonda!?

Şo-ol aýlanyp ýörşüm daşyňdan synlap,
Diýjek sözlerimi kalbymda jemläp,
Aşyk gözlem bilen gözlerňe gözläp,
"Söýýän" diýsem, senem söýermiň şonda?! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 504 | Добавил: Annagurban | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Annagurban Annagurbanow