3.

Şeribiň Gökdepeden süllerip, keýpsiz dolanyp gelmegi Keýigi diýseň aljyratdy.
– Hä, näme boldy? Ýüzüňde ruh galmandyr-a? – diýip, Keýik howsala bilen sorady. Soňam, çaý ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 645 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

2.

...Işigiň jaňy kakyldy. Keýik aşhanadan çykdy-da, işige bakan ýöneldi. Içinden bolsa, «Wagtyndajyk geläýdiler» diýip, begençli oýlandy-da gapyny açdy.
– Eje janym ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 628 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

HEŇŇAM – UZYN, ÖMÜR – AZ / edebi filosofik söhbet

/Wagtyň ruhy manysy/

Islendik milletiň ruhy gymmatlyklary milletiň ruhy güýç-kuwwatynyň görkezijileri we millete taryhy ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 594 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

JUDA AGYR GÜNLER

1.

Öten agşam aşarak içilen içginiň humaryna henizem gyzyly öçmedik sarymtyl, ýalmanyňky ýaly sowuk gözlerini süzgekledip, penjireden daşary bimany garap, nämäniňdi ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 744 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

NYÝAZGULY PIR

Ady yslam dünýäsine ýañ salan Nyýazguly pir barada il arasynda rowaýata öwrülip giden gürrüñlerden başga häzirlikçe suwytly toplap bilen maglumatymyz bolmady. Muña garamazda ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 640 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýagmyr Hudaýguly

EDEBI PIKIRLENMELER

- Biziň döwrümizde adamlar ähli zada baha kesip bilýärler, ýöne hiç zadyň gadryna ýetenoklar.

- Oñat bolmaklyk ~ bu öz-özüň bilen ylalaşykda ýaşamaklygy a ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 572 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oskar Waýld

GURBANMYRAT BATMAN

Gökdepe galasynyñ her garyş ýeri ata-babalarymyzyñ şehit ganyna eýlenen. Galanyñ gündogar tarapyndan ilerden gaýra tarap uly ýol geçýär. Şol ýol bilen galanyñ aralygynda ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

SÜKÜFE NIHAL BAŞAR

Süküfe Nihal Başar, tanymal türk şahyry, pedagog.
1896-nj ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 555 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süküfe Nihal BAŞAR

ASTANABABA BINAGÄRLIK TOPLUMY

■ Astanababa orta asyr binagärlik toplumy

Bu binagärlik toplumy Atamyrat şäheriniñ merkezinden 10 km günbatarda Astanababa obasynyñ çäginde ýerleşýär.< ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 547 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taryhy binalar

ADAMYŇ ÖLÜM BILEN DARKAŞY / edebi filosofik söhbet

(Ruh hem ölüm)

... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 713 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

RUH BAKYLYKDYR, BAKYLYK – RUHDUR / edebi filosofik söhbet

Orta asyrlaryň beýikligi – hut şol döwürde adamzat özi üçin beýik açyş etdi, ol Ruhuň kultuny döretdi. Özüniň tebigaty ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 546 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Nämüçin?
Nämüçin?
Nämüçin beýle?
Sowallar daşymy gurşapdyr bu gün.
Düýnki arkaýynlyk nirä gitdikän?
Sähelçe zada-da ynjaýar gõwün.

Nämüçin her sõzden ma ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Medinilla | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Italmaz Nuryýew

SÖÝGI – DURMUŞYŇ TÄJI / edebi-filosofik söhbet

(Söýginiň ruhy manysy)

Türkmeniň ruhy medeniýetinde yşk hem-de söýgi belli-belli many halatlarynda bir-biri bilen doly ga ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 602 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GÖWRE GÖWNÜŇ GULUDYR / edebi filosofik söhbet

(«Men»: – göwün hem göwre)

Tymsal juda gadymy döwürlerden bäri diňe bir edebiýatyň däl, ilkinji nobatda, filosofiýany ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 574 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

RUHY GÖWRE / edebi-filosofik söhbet

Ruh adamzadyň ýokary galmak, böwetleri ýenip geçmek isleginiň serişdesi bolupdyr. Ruh adamyň materiýadan saýlanmak, özüni materiýa bilen baglanyşdyrýan z ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 471 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

II.

Özüňi açmazdan, gürrüň berýän zadyňy-da açmak mümkin däl. Seniň edebiýat ýa haýsydyr bir şahyr ýa şygyr baradaky gürrüňleriň öz «meniň» üstünden geçip kemala gelmeli. Aralyk ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 565 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

YŞK - KÖŇÜL GUŞY

(Yşgyň ruhy manysy)

I.

Türkmen ha ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 564 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Wehimi:

Gelýärmiş garrylyk Hazary böwsüp,
Zaluwat, öňünden çykawer, Pyhy!
Päli bet geçmänkä Balkandan towsup,
Seňrigne ykjamlap kakawer, Pyhy!

Pyhy:
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 643 | Добавил: Gurban | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Pyhy Tagan

Penjireden garap ýörme sen indi,
Ir ertir, giç agşam tutyny serpip.
Penjireden garap ýörme sen indi,
Geçmişe ökünip, geljekden gorkup.

Ýadyňa sal şol uzadan gülümi, < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 540 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Çaryýew

Kaskeñ "chi mai"-niñ sesi eşdilýa,
Bu günleriñ ýürekgysgynç deminden.
Dünýäniñ meñziniñ sary gaçypdyr,
Aýrylypdyr göz eglejek reñinden.

Ysgynsyz şemal bar gyrgy tüýdü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 534 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Öwezowa

Çagakam köp gezek oýnan topumyñ,
Daşana kartanyñ suratyn çekip,
Globus ýasaýyn, we ony saña
Sowgat edip bersem alarmyñ dostum?!
Sen ony hala dep, hala-da depme,
Isle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 516 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Öwezowa

Görsene men bu gün neneñsi bagtly,
Ähli aladalam itekläp bir ýan.
Ullakan dünýäniñ uly ýolundan,
Kiçijek dostumyñ ýanyna barýan.

Ädimlemem, öñkülerden dogumly,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Öwezowa

SORAG

Ýaňy bir dördünji synpa geçen Seýran, ýakynda gullukdan gelen Yzzat kakasynyñ ýanyna ýygy-ýygydan gatnamagy çykardy. Öwrenişdigiçe-de ýanyndan aýrylasy gelmedi. Käteler Yzzat kakasy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 504 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Wepa Pirnepesоw

INDI DUŞSAM...

"Degerli delil ýok" diýdik-de, oñduk,
Ykballar isländir hoşlaşmagymyzy.
Ýöne biz ýene-de duşuşdyk bu gün,
Wadalaşsagam hiç duşuşmazlygy.

D ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 489 | Добавил: Raýdaş | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Atçapanow

DUÝGYMYÑ SESI

Tez maral deý önüp ösdüm düzlerde,
Giñ ýaýlasy derdin gutar hassanyñ.
Öz derdimi diýe bilmen sizlerge,
Men gedaýy ýazylmadyk dessanyñ.

Ýürek kapasada ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýbölek Atageldiýewa

AGÖÝLINIÑ GYZY

Henize bu güne çenli aýýarlygynyň syrlarynda utulmanlygy üçin hem og ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

SALAMLAŞMAGYÑ SOGABY
    
Milli edep-terbiýämiziň başy salamlaşyp, birek-birege hormat goýmakdan başlanýar. Şahyr hem:
Salamdan başlanýar adamkärçilik,
Salamd ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 900 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sona Gaýypowa

ŞYGYRLAR
    
■ Watan hakda

Watan hakda aýdymlary söýýärin,
Söýýärin jan-dilden mele topragym.
Gujagynda aýdym bolsam diýýärin,
Durşy bilen yhla ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 621 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garahanjar Baýhanow

GEŞMIŞDE NÄLER GÖRNER
    
Biziň ýurdumyz taryhy ýadygärlige baý. Ýurdumyzyň çar künjündäki şol taryhy ýadygärlikler taryhyň syrly geçmişini öz gujagynda saklaýarlar. Haz ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 494 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mergen Hotjyýew

ENE ALADASY

Howanyň düýnden bäri gamaşyp durmagy, Bibigözel ejäni ünjä goýdy. Gaýyn ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 616 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

Dünýä siwilizasiýasynyň täze merkezi
    
Türkmenistanyň şöhratly taryhy bar. Merkezi Aziýada bürünç eýýamy döwründe biziň eýýamymyzdan ozalky III-II müňýyllyklarda Türkm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oraznabat Saparowa

MUÑA DURMUŞ DIÝERLER...

Durmuş.
Ykbal.
Döwür.
Şeyle gözel sen!
Ykbalyna yaman diyen köpeldi
Ýykylan durmuşa "sen yaman" diyip
Sorap bolsa, sora ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 523 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulsuraý Allabaýewa