GELDIM!

Inçelen umydym tutunyp hemdem,
Kalbymyñ sesini diñle sen birdem!
Ýakynlaşýanmy
ya
daşlaşýan senden?!
Sõýgi sowallaryny bermäge geldim.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 654 | Добавил: Medinilla | Дата: 02.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýjemal Gaýlyýewa

GÖREŞ

Daňyň düýbi ýagtylandan Jennet keýik owlagy ýaly bolup, atylyp öýden çykdy. Ertiriň tämiz howasyndan dem alyp asman bilen zeminiň birleşýän ýerine çenli söýgi bilen nazaryndan geçirdi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 742 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

GAZAK AÝDYMY

Sen meniň ýüregmiň başynda dursuň,
Çagalygym galan türkmen obasy.
Sensiz geçen günleň höziri gursun,
Sen diýp köňül talaň, türkmen obasy.

Durnalar geç ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

IKI DÜNÝÄ

Iki juwan şäheriň ortarasyndan demirgazykdan günorta tarap geçýän şaýoluň ugry bilen haýaljak ädimläp barýardy. Ýoluň iki tarapynda ak mermere beslenip lowurdap oturan jaýlar biri ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 759 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DÖNÜK

Biziň üçin janyň berensiň öýdüp,
Ýüregmizde seni diri sakladyk.
Deregiňe orak orduk, gijeler,
Agyr gaza girdik, süňňi dikledik.
Düýşümizde seniň oduňa köýüp, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 551 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

BÄGÜL

Üç gyzy deňli-derejeli edip öýden çykaryp goýberdim. Olaryň biri närazy bolup ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 848 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

GARA RUH

Sen meni näm üçin ýörsüň yzarlap,
Gara ruh.
Kimden galan ysnat sen,
Seň demiňi duýdum, ebgara döndüm,
Meger, döwüň meň döwümden rüstem.

Gelip ýazan ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 468 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

Polisiye hikaye: SABUN KOKUSU

İnci gibi dizilmiş harflerin üzerinde tekrar gezindi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 518 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

Sevdiğini öldürmek – Kahve Molası

Dedektifliğe Soyunan Ev Hanımları

... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 512 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

ÇYKALGA

Ýerden ýaňy saýlanan gün äleme altyn şöhlesini çaýypdy. Başyny aşak salyp gidip barýan garry, diňe ýoluny görýärdi, onuň gözüne başga zat ilenokdy. Ýogsam onuň ýoluň ugrundaky seter ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 704 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

BIR TILKIJIK HAKDA GUSSALY GOŞGY

Daglaryň deresinde,
Sumbaryň deňesinde,
Ýaşardy bir tilkijik,
Özem öten ýylkyjyk.

Ah, tilkijik,tilkijik,
Özem öten ýylkyjyk. ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 513 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

POLİSİYE HİKAYE: HEPSİ CANAVARDI

On dakikadır trafikte olan arabanın içi yeni ısınm ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 513 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

Men bagtyýarlygy we üstünligi saýlaýaryn

■ Göwnüňize ýaraýan iş bilen meşgullanyň!

Işleýän işiňiz göwnüňize ýaraýarmy, ondan lezzet alýarsyňyzmy, ýerine ýetirýän işiňiziň a ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 547 | Добавил: Raýdaş | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0)

Döredijilikde üýtgeşik usullar

Gazet-žurnal okamagy köpimiz halaýan bolsak gerek. Sebäbi, olarda her kim özüne gyzykly bolan habarlary okap bilýär. Şonuň üçin köp adam öz söýgüli gazetin ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 520 | Добавил: Raýdaş | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kitaplar dünýäsi

SYNAG

Aşgabadyň Magtymguly şaýolundan haýaljak ädimläp barýan gyz ýoluň sag tarapyn ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 678 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

"FAETON" PLANETASY

Dünýä alymlary birwagtlar "Faeton" planetasynda ýaşaýşyň bolandygynyň, ýöne onuň ýadro partlamasy netijesinde weýran bolandygynyň üstüni açdylar. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 577 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

UMYT

Gijara obanyň içinden ylgawyny ýazdyrman ýoňsuz aralygy ýyldyrym çaltlygynda geçen oglan gara dere batyp gapylarynda daýandy. Ol gabsalaryny batly açdy. Iç işikde diriň-diriň bökdi.&nb ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 714 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

WEPALY AÝALLAR

Wepaly aýallar watan ýalydyr...
Olar ogluň bar günäsin geçerl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 567 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

SÄHRA

Jorasynyň getiren habaryna üstünden gaýnan suw goýberilen ýaly boldy. Ojagyň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 695 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ÝOMUT ATLARY

Seni batyr mündi, şalar münmedi,
Sen köşgi däl, sähralary bezediň.
Güzerana tetärekler indedi,
Sen hemişe ýoksul bilen bilediň.

Sen ýüregniň baýlygydy ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 596 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow