EKBER NEJEP

Ekber Nejep, azerbaýjan taryhçysy, terjimeçi.
Ekber Nejep (Əkbər Nəcəf) 1975-nji ýylda Azerbaýjanyñ Neftçala raýonynda doguldy.
Neftçala raýonynyñ Astanly oba mekdeb ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ekber Nejep

5. Göwün telwasy

Eýsem-de bolsa, nebis tebigy islegleriň belli bir çägimi ýa-da olaryň aýratyn bir görnüşimi? Ýokarda görnüşi ýaly, ol tebigy islegleriň aýratyn bir görnüşi däl-de, diňe bel ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 571 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ÝÜREK

Görseňizläň beýle edenlidigni,
Halannyň öňünde çökerýär dyza,
Aýtsaň-da nämeler etmelidigni,
Öz tutan ýolundan dönmeýär yza.

Bilen-bitireni öz göwnüne j ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 705 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

4. Nebis teswiri

Hut nebis bilen baglanyşyklylykda seredeniňde, Magtymguly şahyryň degişli bendini şeýle okamaly bolýar:

Mollalar ahyret sözün söýlärler:
Müňkür olma, gerçek i ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 517 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

SPORTUÑ TÄSIN GÖRNÜŞLERI

Häzirki güne çenli sportuň müňlerçe görnüşi peýda boldy. Ýer ýüzünde her bir milletiň öz milli oýunlary we oýnalyş düzgünleri bar. Emma resmileşdirilmänligi sebä ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 510 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel Guwançmyradowa

3. Dünýä teswiri

Ömrüň manysy kakabaşlyk bile terkidünýäligiň arasynda ýatyr. Ömrüň manylylygy, kakabaşlyk, terkidünýälik – bularyň bary kesgitli ölçeglere daýanýan ömür ýörelgeleri b ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 546 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

HEMMÄMIZ KITAP OKAMAGYÑ PEÝDALYDYGYNY EŞIDENDIRIS

• Ýöne esasan onuň peýdaly tar ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 537 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Roza Hudaýbergenowa

2. Mertlik teswiri

Magtymgulynyň ýaşaýyş keşbi Göroglynyň ýaşaýyş keşbine deň gelmeýär. Bu iki şahsyýetiň ýaşaýyş keşbinde düýpli tapawut bar. Emma Magtymgulynyň Görogla makullamazlykly, dü ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 528 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KITAP - MÄHRIBAN DOST

- Ylmy kitaplardan iň täzelerini, çeper kitaplardan bolsa has könelerini okaň! Nusgawy edebiýat hiç haçan könelýän däldir.

Eduard Bulwer-Litton, iňlis ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 554 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gülşat Kulyýewa

MAGTYMGULY TAGLYMATYNYŇ
ESASLARY

1. Goç teswiri

Gün öz ulgamyndaky ähli saýýaralary (planetalary) daşynda aýlanmaga mejbur edýär. Şundanam Günüň dartyş kanuny emele gelýär. In ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 465 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MAGTYMGULY TAGLYMATY 
 
"Magtymguly adamzat kalbynyň
şahyrydyr".
Saparmyrat Türkmenbaşy.

«Magtymguly taglymaty» bölümi Saparmyrat Tür ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 545 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ASTANABABA — ÖZBOLUŞLY ÝADYGÄRLIKLER TOPLUMY

Häzirki wagtda Astanababa hem­de beýleki ýadygärlikleriň taryhyny, binagärlik aýratynlyklaryny öwrenmeklige, olarda dikeldiş işlerini ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 591 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljahan Ballyýewa

"SAZY WELI MUHADOWYÑKY..."

Türkmen professional saz sungatynyň düýbüni tutujylaryň biri zehinli türkmen kompozitory Weli Muhadowdyr.
W.Muhadowyň (Welimuhammediň) çagalykdan ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 563 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bagtygül Seýitkulyýewa

BAHARDA

Gözüm aýryp bilmän gözel görkünden,
Sallanjyrap geçip barýan gözelleň,
Serde hyýal çykyp gidýär erkimden,
Dünýäsine girip şygyr-gazallaň.

Bahar g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 495 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Rejebow

ORTA AZIÝANYÑ ILKINJI TÜRKMEN ÇAPÇYLARY

● Gurbanberdi Hojageldi ogly Gürgeni we onuň neşir eden kitaplary

Gurbanberdi Hojageldi ogly Gürgeni 1864-nji ýylda Eýranyň Mazendaran ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 556 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Almaz Ýazberdiýew

YŞKA DÜŞÜP...

Tötänlikmi ýa bir ykbal oýnymy,
Dideleriň didelerme çaknyşdy.
Giň dünýäni ýerläp bilýän gursagy
Sygdyryp bilemok älem-jahana.
Yşk dünýäme yşygyny tutup ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 574 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bagtygül Tekäýewa

ATGULAK

Instituty gutaransoň Nuhty Nazar professor Myratberdi Könäýewiň kömegi bilen, özüniň geljekki ýokary göterilişleri üçin böküş basançagy bolup hyzmat edibiljek ylmy edaralaryň birind ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 745 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

GÖROGLYNYÑ ÖLÜMI

Nuhty Nazaryň baribir hor boljak adam däldigin-ä özüňiz bilýäňiz. Aýdym-sazdan başynyň çykýandygyndanam habaryňyz bar. Şonuň üçinem ol “EMKa-ny” doly dargadanda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 687 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

“EMKA”-nyň dargadylmagy

Garawulçylykdan kowulyp, alýanja aýlygyndanam kesilensoň, Nuhty Nazar professor Myratberdi Könäýewiň ýanyna bardy. Çat maňlaýyna geçip, eňegi bilen howan ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 595 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

IT RYSGALY

Ýubileý sowlup, kružogyň aladalary azalyşandan soň Nuhty Nazar giriş döwürleri, gürleşip goýan edarasyna garawulçylyga girdi.
Ýüzüne “Konstruktorskoýe býuro” di ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 641 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

“Çaňňalak gerekmi, Zöhre jan!..”

Howwa, Nuhty Nazar iň geň hem gerekli adam hökmünde instituta kabul edildi. 
Şol ýyl SSSR-iň döredilmeginiň 40-ýyllyk ýubileýine gaba ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 632 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

9. Gylyç teswiri

«Görogly» şadessanynyň «Serwijan» şahasynda Hüňkäriň gyzy Serwijan Görogla:
– Galandar ata, sen keramatly pire ogşaýarsyň, meniň hakymda ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 529 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

8. Hünär teswiri

Gadymy oguz şadessany «Gorkut atanyňam», orta asyr türkmen şadessany «Göroglynyňam» aýry-aýry ýordumlarynyň döreýşi meselesinde bir umumylygy bar: b ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 555 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GÖRESIM GELDI

Aýlap ömür çarhyny, bahar geldi meýdana,
Ýeriň ýüzi ýuwuldy, daş-töwerek gülhana,
Sorup tämiz howaňy, göwnüm geldi heýjana,
Elwan gülleň içinde seni göresim ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 516 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tumar Hudaýberdiýewa

ŞYGRYÝETIŇ PÄLWANYNA

«Magtymguly diýer:
«Sözüm dag aşmaz»


Magtymguly, sözüň bu gün dag aşdy,
deňiz aşdy, derýa aşdy, ýurt aşdy.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 597 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Röwşen Taganow

GARAJAOGLANYŇ ŞYGYRLARYNYŇ TÄSIRINDEN DÖRÄN ŞYGYRLAR TOPLUMY 

■ SARGYT

Gara gözlim, saňa bir söz diýeýin:
— Ýörejekmi, ýöri, men taýa ýöri.
Gaýdanyňda, yhlas ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 499 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Mämmedow

«OBA» DEPDERI / goşgular toplumyndan

■ MÄHRIBAN GÖZLER

Kalbym oba täsirinden püre-pür,
Duýgularym gursagyma sygmady.
Oýa çümüp, iki ýana ýöredim,
Daga ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Garkyn

YKBAL ÝOLLARYNYÑ ÇATRYGYNDA

"Bu dünýä bir kerwensaraýdyr,
Gelen ýük ýazdyryp geçip baradyr".
Magtymguly.

■ YNANJYM

Watan,
Watanterki bolmak seň g ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 575 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazguly Annaýew

DUTAR

Säher çagy.
Sag bol, «Watan» radioýaýlymy,
Owaza besleýäň giden ýaýlamy.
Dutar saýrap, saýrap,
Dil açýar.
Çar ýany reýhan-reýhan
Gözell ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 518 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Maýew

GOÝULSYN GADYR

Bir-birege gadyr-hormat ýok ýerde,
Galarsyň tükenmez bir agyr derde,
Diňe päk niýetler dolansyn serde,
Paýhasa, bilime goýulsyn gadyr.

Gapyňyzy ýel ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Artykmyrat Atamyradow

"GYRGYZ DEPDERI" goşgular toplumyndan

■ ARKADAGLY TÜRKMEN GELDI SALAMA

«Dost» sözüne taý tapylmaz dünýäde,
Gujak-gujak toý çemeni elinde.
Köňül içr ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Annatuwak Kakaýewa

BÄHBIT

Kim haýyrdan bähbit gözlär, kim şerden,
Kim bähbit araman, hak işe çapar.
Başga-başga halda, başga pikirde,
Hersi bir hyýalda, hersi bir topar.

Kim bähbit a ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 549 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Hojanyýaz

3. TÖWELLA

Şol gün Berdigylyç aga bize gelende mellekdäki baglaryma ideg edip ýördüm. Onuň aladalylyny ýüzünden hem aňmak bolýardy.
- Eşikleriňi geý, barmaly ýerimiz, görmeli adaml ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 598 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

2. ÖDENEN YNAM

Biziň obamyzda köp çagaly bir zenan ýaşaýardy. Ýanýoldaşy bir kärhanada ep-esli wagtdan bri biregne işläp, oňat hak alýan bolsada soňky ýyllarda öýüne aýlyk getiren adamlar ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 541 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

MUÑA DURMUŞ DIÝERLER

1. KETHUDA

Her bir halkda bolşy ýaly, türkmen halkynyňam gadymyýetden gözbaş alyp, gündelik durmuşyna berk ornaşan milli däp-dessurlary, ahlak kadalary w ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 511 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

НА ОГНЕННЫХ РУБЕЖАХ
 
74 лет отделяют нас от триумфа нашего народа, спасшего человечество от рабства и уничтожения, от события всемирно- исторического значения — дня Победы над гитлеровс ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 495 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

OGUZHAN ATAMYZYŇ RUHUNYŇ SENASY

— Döwlet gurduň, döwlet berdiň, şükürim kändir, Ogul, 
Baş ýörelgäň, baş göreldäň Watana şandyr, Ogul.

Sowulmaz döwran getirdiň, gad ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Soltanow

ÝADYMDA GALAN PURSATLAR

Durmuş misli bir derýa mysaly, bizi öz goýnuna alyp, şol akyp dur, akyp dur. Kähalat, durmuş atly möwçli derýanyň kenaryna çykyp, öz ömrüňde bolup geçen wakalara, du ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 546 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgözel Şagulyýewa