16:28

Yşka düşüp...

Категория: Goşgular | Просмотров: 564 | Добавил: Нawеran | Теги: Bagtygül Tekäýewa | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dertdir azapkeş / Goşgular - 23.05.2024
Öwütlerim / Goşgular - 10.06.2024
Päliýamanlar / Goşgular - 20.05.2024
Dostluk / Goşgular - 26.05.2024
Bir ýaşuly hakda / Goşgular - 21.05.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Ganyp dolup / Goşgular - 29.05.2024
Ata-ene hakynda / Goşgular - 18.05.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Şirhan  
49
Gowy goşgylar eken. Ýöne yşga düşen liriki gahrymanyň duýgularynyň berlişi şol bir köne akymda berilipdir. Ýagny ol yşga düşensoň, dünýä gözüne üýtgeşik görünýä, aýdym aýdasy ýa eşidesi gelýä, şatlanasy,gülesi gelýä...umuman şeýleräk, her birimize mälim bolan zatlar. Adam yşga düşende şeýle bolýaram, ýöne şeýle ýagdaýy täze-täze sözler bilen, täze-täze meňzetmeler bilen beýan edilse has gowy bolmazmy?
Adamyň göwni barada-da köp goşgylar ýazyldy we ýazylýar. Köpüsinde-de "Bu dünýäň öz göwnüň ýaly däldigi, göwün islegiňe görä bolmaýandygy" aýdylýar. Ýokardaky goşgyda hem şeýle...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]