GUMLY GELIN

(Gyzylgül Annagylyjowa bagyşlanan hekaýa)

Her döwür ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 804 | Добавил: Мylayym | Дата: 09.02.2019 | Teswirler (9) | Теги: Mylaýym

AR-NAMYS MUKADDESLIGI / edebi filosofik söhbet

Beýik Magtymgulynyň ýigide zerur närseleri üçe getirmek bilen köne türkmen durmuşynyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aşa çäklendirýän ýaly bolup g ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 492 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AT – TÜRKMENIŇ RUHUNYŇ SURATY / edebi filosofik söhbet

Türkmen akyl ýetirişin ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 466 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

"BAKYLYK DARAGTYNY GÖZLÄN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT"

Bir şahyr şeý diýip ýazan dessanda:
"Bakylyk daragty bar Hindistanda.

Şonuň miwesinden kim datsa, biliň,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 787 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jelaleddin Rumy

Türkmenistanyň halk suratkeşi Hajy Atakgaýew

Hormatly professor Hajy Atakgaýew 1945-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň “Gowkyzereň” daýhan birleşiginde eneden doguldy. 1970-nji ýy ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 535 | Добавил: Gurban | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ÝALŇYŞLYK

Bihasap zat ýokdur, pany dünýäde,
Hasap soralmaýar, ýoldan azmasaň,
Sebäbi bolýandyr, bir mysal, ýa-da,
Şu goşgy dörärmi, özüm ýazmasam?!

"Urdy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurana Arslanowa

WATANA HOWP ETJEK ÜÇ APAT

Hüşgär boluñ,
häzir boluñ,
haýyşym
Döwlet galkyp
Daş ýaranda bagtyñyz,
Süleýman deý ýel çekende tagtyñyz,
Berkarar çagtyñyz,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 2171 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Saparmyrat Türkmenbaşy

Türkmenleriň ata-babalarynyň şöhratly taryhy Hytaý çeşmelerinde
    
Adamzat özüniň taryhy ösüşinde uzak ýoly geçipdir we şol döwürlerde beýik siwilizasiýalary döretmegi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 513 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Maşarykow

DIWANANYÑ MYNAJATY

Ýüregimi dyrnan gussalar sansyz,
Bu bagrymy gyýan dertler bimöçber.
Kemmagallyk kalbym kesende tygsyz,
Ýagdaýyma gülüp geçdi biweçler.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 494 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Deňze suwa düşýän pil

Çägesow kenara gelip
Piliň kalby heýjan tapdy
Äpet ädimleri bilen
Äpet holtumlary bilen
Deňze girdi ol.
Deňiz tolkunlary bilen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Iki alma hakda abstrakt goşgy

Aşyk ýigit arman bilen ölmesin,
Dyndar bizi bu dowzahy ezýetden.
Howenäniň hödür eden almasyn,
Dadan Adam jyda düşdi jennetden?!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 561 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Döwkesen galasynyň eteginde bir gyza aýdylan sözlerden

Biziň ilde Döwkesen atly üýtgeşik bir gala
hem ol hakda ajaýyp rowaýatlar bar...

Şirin janym ýaksaň
Şiri ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 514 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Pyragy hakda rubagylar

Pikirleriň bu Zeminiň myhydyr,
Setirleriň berkararlyk ruhydyr,
Eý ussadym, eý ägirdim Pyragy,
Halk ýadynda seniň adyň bakydyr.

** ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 477 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

BEDEW HAKDA AÝDYMLAR

Heserdeşim, hemram,
Hamrak ýoldaşym,
Ýalňyz ýürk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 1408 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Bötendag nagmalary / Goşgular çemeni

Asman göwün seleň sähra,
Keramat hem kerem sähra,
Arkadagyň emri bilen
Bolar bagy-erem sähra.

Arkadagyň aladasy
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 482 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

DURMUŞ ÄHEÑLERI

■ Il-güne barýan menziller

Bir-birne baglanyp zynjyr deý bolan,
Daga tarap barýan ýollara çyksam.
Çür başynda durup ýylçyr gaýalaň,
Dagla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 451 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Meniň Watanymda bahar / goşgular toplumy

I

Ýaz gelse ýüregi joşup älemiň,
Gök bulutlaň göbejigi çözüler.
Hem enaýy owaz bilen mäleýär,
Ýaza alkyş aýdýan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 541 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

■ Watan küýsegi (rowaýat)

Atasy ogluna berip ak pata,
Okuwa ýollapdyr alys diýara.
Özi ugradypdyr, bolsada bitap,
Bir agyz söz tapman oňa diýmäge.

Gidip ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 471 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

GAHRYMAN GALA-GÖKDEPE

Mukaddeslik boldy,
Müdümi-baky,
Mertleriň mekan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

■ Köneürgenjim

Ata mekanym diýilip,
Söýülip
Juda söýülip,
Belent başyma goýulan,
Göwher täjim, Köneürgenjim.

Eşdilip geçmişiň ýaňy,
Gördüň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 538 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

■ Iki goňşy

(Degişme)

Goňşynyň üstüne gygyrýar goňşy
Bir zadyň üstünde bilenok oňşup
Ajy sözler blen seredýär hyrsyz,
-Ýylanyň ýigrenýän närsesi narpyz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 508 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ÜÇ NAMA

■ Ýol aýdymy

Ýollaň azabyndan gorkmazym ýaly,
Maňa ýa dost gerek, ýa-da ýar gerek.
Bolmasa biderek azara galyp,
Kötelli ýollarda ýadaýar ýürek. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ÜÇEKLERDEN UÇURYLÝAN KEPDERILER

Bu guşlara seret,
Erkana,
köňül dek azat.
Bu guşlardan gözleriňi aýyrma,
Olar hüýr-peri dek
Asla hiç ynanyp bolmajak bir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 461 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ANDALYBYÑ OBASYNDAN GELEN GYZ

Meni şeýda bilbil, andalyp etdi,
Andalybyň ob ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Deňiz fantaziýalary

I.

«Üç essesi däli derýa» dünýäniň,
Dört tarapy deňiz
Möwçli ummandyr.
Tolkunyp
Tolgunyp çar ýana eňip
Deňizler kanaga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 505 | Добавил: Garadag | Дата: 08.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow