BAÝ TARYHLY KÖNEÜRGENÇ
    
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ata-babalarymyzdan bize miras galan taryhy-medeni ýadygärliklerimizi, özüniň ajaýyplygy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dädebaý Nartyýew

ÝAŞ KITAPSÖÝERLER ÜÇIN ÇÄRE GEÇIRILDI

«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylyny mynasyp garşy almak mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet An ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Edebi wakalar

 SAMED BEHRENGI

Samed Behrengi, eýranly meşhur azerbaýjan ýazyjysy, mugallym, folklorçy.

Samed Behrengi 1939-njy ýylyñ 24-nji iýunynda Töwrizde Yzzat aganyñ we Sara Hanymyñ maş ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 429 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Samed Behrengi

TAFTAZAN OBASY

Öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan Nusaý medeniýeti, diňe bir şäher derejesinde ýaşaýan halkyň aňyna öz oňaýly täsirini ýetirmän, eýsem, obalarda ýaşaýan ilatyň hem aňyna ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 400 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Gurbangeldiýew

Beýik Seljuk türkmenlerinde harby güýçleri we serhet goragy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şöhratly taryhymyzy çuňňur öwrenmäge, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 478 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Baýramow

MAGTYMGULY PYRAGYNYÑ PAÝHASA ÖWRÜLEN SETIRLERi

Türkmenistanyñ Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

„Magtymguly dünýä, adamzat, Watan, söýgi baradaky pelsepewi garaýyşlaryny y ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 661 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

PYRAGYNYÑ EDEP SAPAKLARY

Her bir adamyň, döwrüň, asyryň öňe çykaran şahsyýetleri bolýar. Olar ýaşan döwürlerinde özleriniň ajaýyp işleri, täsin döredijiligi bilen ýatdan çykmajak yz galdyrý ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 655 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

MAGTYMGULYNYÑ DÖREDIJILIGINDE HALKYÑ YRYM-YNANÇLARYNYÑ, DÄP-DESSURLARYNYÑ BEÝANY

Halkyň kök-damaryndan yzarlanylyp, namysyna-aryna siňip giden düşünjeler, yrym-ynançlar, däp-dessurlar şol h ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 711 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

"ÇOPAN ÝOLUNYŇ" USSADY
 
Nurberdi Gulow 1917-nji ýylyň 1-nji martynda Esenguly etrabynyň Şahman obasynda dünýä inýär. Ýaşlykda obanyň çekene dowaryny bakýar. Beýik Watanç ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 563 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

Synlap sary ýapraklaryñ gaçyşyn,
Diýdim ''Olañ ynsanlardan parhy nä,,
Ol-a tebigatyñ oýnuna tabyn,
Senem kaýyl bolup pelek çarhyna.

Gidersiñ ýaprak deý, şahañ ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 553 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (4) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

AÝDYMLAR WE AÝDYM SANAWAÇLARY
        
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

“Medeni miras – maddy we ruhy gymmatlyklar ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 711 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY WE TÜRKMEN MEDENIÝETINIÑ GÖZBAŞLARY

Türkmenistanyň Prezidenti    Gurbanguly Berdimuhamedow:

– Türkmen medeniýetiniň emele gelşini, nusgawy gymm ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 610 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

BIRTÖWRA ADAMLAR / kökenli hekaýatlar

I.Ýoldaş Goturow

■ Sözbaşy.

...Seredip otyryn welin biz aklymyzy bilelimiz bärem meniň obadaşlarymdan, tanyş-bilişlerimden tapgyr-tapgy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 560 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

DANA PYRAGY HAKDA GYMMATLY KITAP

Magtymguly Pyragynyň ýyly atlandyrylan 2014-nji ýylda şahyryň köptaraply döredijiliginiň ähli ugurlary barada makalalar tapgyry yzygiderli çap edildi. Onuň ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 872 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

Hemdem aga ýekeje sözem ýarym gulaç dagy süýndürdi.
―Lä-ätdiň?
―Başgaladym barsynyň öýüni. He-ersini bir çüňkden çykardym.
―Aý, ýo-oklaý, ors adamsy ýaly bolup seň onyňam däl-laý. ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 597 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

SARPASY ULY ŞAHYR

Berkarar  döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe külli türkmeniň akyldar şahyry, şygryýet äleminiň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyraga goýulýan hormat gitdigiçe artýar. ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 643 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

***
Alysdaky gara bulut syrylyp,
Aý, ýyldyzly gije geçer düşege,
Gujagynda daň saz berýän säheri,
Altyn reňkin çaýyp çykar üçege.

Aşyk dünýe geler düýnki görkü ... Doly oka»
Просмотров: 430 | Добавил: Raýdaş | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

***
Bu günler, bir gün-ä mendenem geçer,
Senem halas borsuň gamly goşgydan,
Şum ajal geler-de gujaklar-guçar,
Bolaryn men bu dünýeden hoş giden.

Soňky ýola ugr ... Doly oka»
Просмотров: 497 | Добавил: Raýdaş | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

ŞEM ALJAK

Ýaşap ýörseм altmyş geljegem bolsa,
Ýürek welin ýigrimbäşden gaýdanok,
Lak atsam gyz, gelin güljegem bolsa,
Göwnüm şonça ýaşandyryn öýdenok.

Ge ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 468 | Добавил: Raýdaş | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanazar Rejebow

TUT AGAJYM

Şahalaryň has-da egýän ýalydyň,
Bizi del gözlerden gizlejek bolup,
Gürläsiň gelse-de dymýan ýalydyň,
Aşyk-magşuklary diňlejek bolup.

Özgelerde ... Doly oka»
Просмотров: 497 | Добавил: Raýdaş | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

SYRDAŞYM

Indi syrdaşym öz göwnüm,
Maňa ikilik edenok,
Meniňem yasanok bognum,
Çäginde daşa gidemok.

Hyýalyma gelen zadyň,
Seljerýäs niýetin bile,
... Doly oka»

Просмотров: 467 | Добавил: Raýdaş | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow