«Ýaşlyk» poemasyndan bölek

Doňan topraklara ýene jan berdi
Nowruz gary bilen aklym alan ýaz.
Saňa bakyp tanap bilmän kän durdum,
Meni sorap uzaklardan gelen gyz.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 595 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

MIZEMEZ DOSTLUGYŇ TARYHY KÖKLERI

■ Türkmen binagärlik sungatynyň Hindistandaky nusgalary

Söhbedimiz türkmenleriň Hindistanda döreden maddy gymmatlyklary – binagärlik sungaty b ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

SUNGATA SERHET ÝOK

• ýa-da hindi tansçylary hakynda rowaýat

&nd ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 521 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

GYZYL MINARA

Üstünde gar ýatan beýik daglar bireýýäm yzda galdy. Han-ha, aşakda göm-gök ýaýylyp ýatan hindi ýaýlalary. Haçan-da guş belentliginden uçup, Delini synlasaň, seniň nazaryň ilki ... Doly oka»

Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ASYRLARDAN GÖZBAŞ ALÝAN DOSTLUK

Binagärlik sungaty halkymyzyň gurujy hem-de dörediji millet hökmünde dünýä tanadan gymmatlyklarymyzyň biridir. Türkmenleriň binagärlik sungatynyň iň gülläp ö ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 492 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ÝAGŞYLYGA ÝORULAN DÜÝŞLER
/ kyssa

■ Anadoly türkmenleriniň arasynda «Düýş dessany» atly rowaýat bar. Halk arasynda dörän şol rowaýat «agyz agyzdan ýel alyp», u ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 554 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

DURNALARY HEMDEM BOLAR HEMIŞE...

Türkmeniň nusgawy edebiýatynda durna bilen baglanyşykly gyzykly hem täsin wakalara köp duş gelinýär. Türkmen dessanlarynda, ertekilerinde «gök üstünde ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 533 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ÝÜREGI ÝALYNLY BILBIL
/ şahyrana oýlanma

Gül yşgynda saraý-sayraý pygan bolan bilbil! Şu gün seni daň bilen aýnamyzyň öňünde saýran pursatyň, owazyňy ýüregime salyp diňledim. Diňledig ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 468 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ÝYLDYZ BOÝLY GUÝULAR

"... Ol guýular şeýle çuň, şeýle bir çuň, olar hut Ýeriň ýüregine baryp ýetýärler. Türkmen ol guýulara ýyldyz boýly guýular diýip at berýär".
Saparmyrat ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 610 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

AK PILLER

Ir zamanlarda Hindistanyň jümmüşinde, Gang derýasynyň kenarynda ýerleşýän ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

RUHNAMAM – BAŞ GALAM

• Saparmyrat Türkmenbaşynyň Ruhy maksatnamasyna < ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 531 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

Edebiýat meýdanynyň tarp ýerlerini tebigy zehinleridir irginsiz zähmetleri bilen bagy-bossanlyga döndermegi başaran türkmen ýazyjy-şahyrlaryny näçe sanasaň sanap oturmaly. Olaryň umman ýaly göwünlerin ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 574 | Добавил: Maksat | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Seýitliýew

TÜRKMEN – HUPBULWATAN HALK / edebi filosofik söhbet

Göräýmäge, şol bir zatlar ýaly bolsa-da, türkmen ruhy gymmatlyklarynyň ulgamynda Watan we il-gün düşünjeleri aýry-aýry ruhy gymmatl ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Batyrlyk-gorkaklyk hakda şiwe sözli şygyr

Bir nätanyş ýoldan barýarkam gije,
Ýyldyzlara bakyp aýdamda aýdym.
Kalbym gorkman gorky bilen etdi jeň,
Bu jeň özüme-de dym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 727 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ILIM-GÜNÜM BOLMASA – AÝYM-GÜNÜM DOGMASYN! / edebi-filosofik söhbet

Wagt dil arkaly ruhy ýöntemleşdirýär. Emma ruh şeýle bir erkli hem özdiýenli zat, onsoň ol wagta gaýtawul bermäge pu ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 571 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KEREMLI SÄHRA

Alaň, alaň,
seleň sähra.
Gül-läleli kerem sähra.
Eteginde belent gaýa
Meňzäp otyr beýik gala.
Egrem-egrem ýollar bilen,
Säherden tä ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 452 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

TÜRKMENIŇ YNANJY WE RUHUBELENTLIGI
/ edebi-filosofik söhbet

Däli Domrul taryhy ruh diýilýän hadysanyň düýp manysyna düşünmek üçin oňat mysal. Munuň özi, umuman alanyňda, bir ýeňlişiň ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 498 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

“Gözel Daşoguz” goşgular toplumy

■ Daşoguzyň agşamlary

Beslenipdir şugla-yşga,
Daşoguzyň agşamlary.
Çyralary dürden keşde,
Daşoguzyň agşamlary.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 613 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

WAGTYŇ ÖZ RUHY BAR, GIŇIŞLIGIŇ ÖZ RUHY / edebi-filosofik söhbet

Wagtyň, şol sanda taryhy wagtyň dialektikasy hemme zadyň ösüp-özgerip durandygyny aňladýar. Beýik atamyz Oguz han: «Bir ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 534 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

«Gyş nagmalary» / goşgular çemeni

■ Gyşa ýüzlenme

Men seni söýýärin eý owadan gyş,
Hemem ezizlejek enem mysaly.
Sen kalbyma çaýsaň bir şuglaly yşk,
Mene ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: Garadag | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

TARYHYŇ RUHY BITEWÜLIGI /edebi-filosofik söhbet

Saparmyrat Türkmenbaşy türkmen taryhynyň pelsepeleri hakynda söz açanda, şeýle-de Ruhnama kitaplarynda hemişe türkmen döwletlerini daşyndan ý ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ŞYGYRÝET

Hangeçeniñ bazary däl ~
Şygyrýet!
Importeriñ bazasy däl ~
Şygyrýet!

Owalbaşda pespällikdir ~
Şygyrýet!
Baryp ýatan halallykdyr ~
Şygyrýe ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 570 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

GOŞMAÇA

■ Türkmenler we goranyş esbaplary

Türkleriň goranyş ýaraglary wenger we polýak ýaragyndan kän tapawutlanmaýar, olar ýöne şişaklary we dürli görnüşli galkanlary has ýygy ulan ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 629 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Merdana türkmen esgerleriniň
gazanan has beýik ýeňişleri

B.e.ö 530-njy ýyl – Massaget-turanlara garşy göreşde Kuruş (Kir) II-iň ahemeniler goşunynyň Uzboýyň eteginde ýeňlişe sez ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 681 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

2. Türkmenlerde ar-namys we
watançylyk düşünjeleri

Saparmyrat Türkmenbaşy bize peşgeş beren Mukaddes Ruhnamasynda şeýle ýazýar:
«Eziz türkmen!
Türkmen – seniň ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMEN RUHUNYŇ KÄMILLIK EÝÝAMY
(1991-nji ýylyň oktýabr aýynyň 27-sine başlanýar)

1. Türkmenistanyň Milli Goşunynyň
döredilmegi

Biziň taryhymyzyň bäşinji eýýamy – ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 572 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Magtymguly eýýamynyň beýik
serkerdeleri

1. Nedirguly şa Afşar – 1688 – 1747-nji ýyllarda ýaşan.

Türkmenleriň kyrkly urugynyň afşar taýpasyndan Eýranyň şasy. Ýiti s ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE