"Kim men?"-diýip, sorag berip özüme,
Käte ýitiräýsem özümi, özüm.
Ejeme ýüzlenýän "Dünýä indirip,
Edenje tamañy, edenli gyzyñ,

ödedimi? Ýa paşmadyk arz ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 574 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

***
Nesibämden çykan ajy-süýjüsin,
Rysgym bilen bile çekip öýüme,
Ömür salym aşdy gitdi ortadan,
Öň gelmeýän oýlar gelýär küýüme.

Ak garly meýdanlar gara tegmi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 457 | Добавил: Raýdaş | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

"ALYM ÖLDI - ÄLEM ÖLDI" DIÝSENE...

Ynsanlar pasyl ýaly. Her kes öz möwsüminde panydan bakyýa topar-topar bolup geçip barýar...
Ynha, bu gün ýaşuly mirasgär, halypa ýazyjy, s ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 685 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (8) | Теги: Gynançlar


Kempir şeý diýenden başlygyň öýünde iýen almalary, üzümleri myhmanlaryň göz öňüne geldi. G ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Juma Hudaýguly

"KÄTE DÜŞÜNMESEÑ BOLÝAN ZATLARA..."

"Öýke" goşgusyna wariasiýa

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 663 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

YNSABYÑ EMRI
    
Talyplar tebigatyň syrlaryny öwrenmekde özlerine berlen ýumuşlar boýunça geçiren tejribeleriniň netijelerini halypalaryna görkezýärler. Halypa bolsa net ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Leýla Gurbanowa

ERTIRIÑ IŞIGI / pikir ýöretme
    
Aforizmde şeýle diýilýär: «Düýn — seniň galan ömrüň ilkinji güni, ertir — galan ömrüň üçülenji güni». Ýeri ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 481 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

MENZILE ÝETIR ARZUWYM / şahyrana oýlanma
    
«ROWAÇ» diýlen ýagşy söz agzalanda, ejem bilen bagly bir waka ýadyma düşýär. Orta mekdebi tamamlap, ýokary okuw ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 477 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Nazarmedowa

■ Uçýan awtoulaglar köpelýär
    
Soňky wagtlarda uçýan awtoulaglar baradaky täzelikler köp eşidilýär. Şeýle ulaglary diňe awtoulag öndürijiler däl, eýsem, uçar öndüriji ... Doly oka»

Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 606 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tehnologiýa

HAKYKATÇYLLYK
    
Öran hormatlanylýan akyldarlaryň biriniň ýanyna jenaýatynyň üstünde tutulan ogryny getiripdirler. Örän ýaşajyklygy üçin ony kanunyň berkliginiň doly gü ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülbahar Paşşyýewa