09:54

Käte düşünmeseñ bolýan zatlara...

"KÄTE DÜŞÜNMESEÑ BOLÝAN ZATLARA..."

"Öýke" goşgusyna wariasiýa

Käte düşünmeseñ bolýan zatlara,
Ynamsyzlyk aralaşsa kalbyña.
Öýke aksa gözleriñden syrygyp
Meni saldym diýip aldym-berdime
Gynanyjy bolma, sebäbi seniñ
Ýaz ýagyşy ýaly mylaýym kinäñ,
Alyp barýar bizi gözümiz baglap,
Süýji wysallaryñ pynhan ýurduna.
Başyñdaky elwan seçekli öýmäñ
Hyrujyñdan barha beleñläp, galgap
Eginleñ üstünde pasyrdap dursa...
Duýsañ meni şonda özüñki ýaly
Çalymdaşlyk görseñ ruhy düñýäñde
Ömürbaky melul edip taşlajak,
Gysganyjy bolma, mähirden doly
Howur çabyraýan pyşyrdylarñy.
Ökünýänem bolsañ maña bildirmän,
Häzir diñlemersiñ höre-köşämi
Ahmyrdanmy, armandanmy horkuldap
Çaga ýaly akdyrarsyñ ýaşyñy.
Derdiñi deñ çekip bilmesem-de men
Ejeñ señ daşyñda bolar perwana
Wah, ol naçar nirden bilsin meñ üçin
Galanyñy ýersiz ýere armana.
Şire duşan jeren kimin galpyldap
Uýalarsyñ aýdyp bilmän arzyñy.
Garabagyr ene alnyñy sypap
Doga-dileg bilen oña:r terziñi.
Owarra urarsyñ şonda bar zady
Unudarsyñ şübhe bilen jepañy.
Meniñ az salymda är ömrüne deñ
Gursagyña üfläp salan wepamy
Arzyly güne çen saklasañ aýap,
Men joşgunly derýa, tolkuny tereñ
Boşan hanalarña dolaryn bada.
Mämeleñde gaýmak mysaly uýap
Süýt şekline giren muhabbetiñi
Saña "Eje!" diýjek,
Maña-da "Däde!",
Naşyja perzendiñ sokjap alanda
Göwüsleñ mazaly syzlar, 
eziler,
Şonda maña bolan öýkäñ ýazylar...

Surat: Salwador Dali.
Категория: Goşgular | Просмотров: 635 | Добавил: Нawеran | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 4.5/6
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Täsirli şygyr. Liriki gahryman maşgala mukaddesliginiñ aýdymcysy. Şahyr şygryñ mazmunyny okyjynyñ añyna siññitli ýetirýär.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]