00:32

"Mähir" gymmaty: Galyñ

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 582 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Hoja Ahmet ahun | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Edebi makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 201 2 »
0
1 Adalat19  
3
Eger gyz normalny bolsa, ýagny "gyz" bolsa galyňy tutuşlygyna töle. Eger gyz "gezegen" gyz bolsa onda galyňyň ýaryny töle diýip okap görüpdük...

0
2 Adalat19  
3
Onsoňam gyzyň özi bermese tölän galyňyňy iýmek bolanok diýýär. Meň pikirimçe galyň depozit ýaly bir zat bolaýmasa? Birden sen ölseň seň aýallaryň täze är tapynça açlygyndan ölmez ýaly? Köne döwürler erkege ölmek üçin bela beter kändä...

0
3 tankytçy  
Gezegen gyza tölemeseñ bolýalay. Goy gaytam eye çykylany üçin özi tölesin baryan oglanyna biggrin

0
4 Gumlygelin  
8
Ata-babalañ"Gyzyl kürtäñ içinde ýagšy-ýaman bildirmez"-diýen sözleri bar.Ýene-de "Gyzlañ hemmesi gowy welin erbet aýallar nireden döreýärkä"-diýip ah çekip ýörenem bar."Owadanlygñy göreýin bir çagañ bolansoñ-işeññirdigñi göreýin gaýyn eneñ ölensoñ"-diýişleri ýaly köp gyzlary mähir haky tölenenden has soñ tanap bolýar.Şoñ üçinem öýlenenleñ,öýlenjekleñ bagtyny Alla oñarsyn.Zülpüniñ her taryna ýüz müñ tümeni alyñ,duluñyza geçiriñ,mynasypmy onsoñ sanañ biggrin
Ýöne,gynansagam duluñda oturanyñ bahasy ýok öýdýän.Tümen sanamaga beýlede dursun welin şahyrlar şanyna iki setir waspnama ýazmagam kän bir rowa görüp duranoklar dry

0
5 Gumlygelin  
8
Dözmän ser-sepillere,
Kysmatymyñ baglany.
Kalbymdaky bossanyñ,
Sen ýeke-täk bagbany.

Kalp içinde gögeren,
Güllerim yşkyñ bilen,
Suwar,meger şeýdadyr,
Dillerim yşkyñ bilen.

Gursakdaky göwnümiñ,
Açyk gapysyn itme.
Gurar,solar güllerim,
Özge baglara gitme.

Soñra bulary hyzmatlarynda gaýym durup,ugrunda hozanak bolup,şeý diýip zordanjyk saklamaly happy

0
6 Gumlygelin  
8
Gyzlar!!! Şoñ üçinem özüñize göwnüñiz ýetýän bolsa "Mähir"hakyñyzy ilki alanyñyz alanyñyzdyr.Soñra mähriñiz dolup-daşyp dursa-da ullakan paý ýokdur bulardan biggrin

1
7 Gumlygelin  
8
Wah...men gürlejek dälle welin peltäme ot berip ahyry gürletýäñizdä cry

Dulundakyñ gadryny bilmän eýle-beýleleñ ugrunda selpäp,yzyndanam ähli gyzlary biraýakdan sürüp gürrüñ etýänleri sesiñi çykarman bombalamaly.Şolary ýoklañsoñ goý üstüñden näme gaçsa şo gaçsyn. biggrin

1
8 Gumlygelin  
8
"Gyzlar eýle,gelinler beýle"-diýen gürrüñlerden ýadandyryn.Şolary şo ýola iterýänleri ýoklasam bolany.Bolmasa ölmek ýok.Seresap boluñ biggrin

0
9 Bagabat  
43
Şü Esenpolada täzeden 21-nji asyryň öwüşginleri bilen jan berip oňardyň. Onuň ýaly halkyň göwnüni galkdyryp, durmuşa kinaýaly ýylgyryş bilen garamaga mejbur edýän halky gahrymanlar her döwrüň özüne görä ýaşamalymyka diýýärin. Ýogsa, soňky döwürler gabat gelýärin, ýaşlara Ependiniň, Myralynyň, Aldarkösäniň, Keminäniň şorta sözlerini ilkibaşky görnüşinde aýdyp berýärsiň welin, gülmekden-ä geçen, gaýta ýüzüňe sowally-sowally iňkis bilen seredýärler. Misli: "Agam, eliň boşrak bolup görnerin diýseň, gowy psihiatr tanşym-a bardy welin..." diýip köpmanyly süýkdürýän ýaly.

0
10 Bagabat  
43
Süýthaky meselesinde bolsa, ýaşrak wagtlarymyz öýlenjek bolýan deň-duşlarymyzyň biri ýanymyzda oturyp, geljekki gaýynlary bilen gaýybana sene-mene edýäni ýadyma düşdi. Şonda ol köp gepiniň arasynda: "Munçalap süýthaky soraryň ýaly, gyzyňa süýdüňi sisternalap emdiren dälsiň-le" diýipdi, neresse... biggrin

0
11 Мylayym  
83
Gumlygelin, ilki "Gülüm" soňam"Gulum" bolunjagy öňünden bilinýän bolsa, söýjek däl-de, "mähir haky" diýen bolup, soýjaklar köp bolardy. smile

0
12 Мylayym  
83
"Süýt haky" diýip, eşidipdik. Olam, seni ekläp-saklan ata-enä baglylykda bir zatmyka öýdýädim. "Mähir haky" dp, birinji gezek eşidýän.

0
13 Gumlygelin  
8
Süýt haky meñ pikirimçe erkek kişileñ durmuş ýolunyñ başlangyjyndaky synagy bolardy.Ýagny oglanlar kakasynyñ däl-de öz gazanjy bilen süýt haky tölemegi başarsalar.Ýaşlykda eklenç etmegi başaran hiç wagt maşgalasyny zada zar etmez.Emma,süýt haky emeldar,ketde kakalañ hasabyna gün-günden galyp gidip otyr.

2
14 lunemia  
216
Şu wara, gaýyn ene hakda anekdot aýdyp erkekler gülüşseler, kelläme ilki gelýän zat "olara aýaly öýlendimikä" diýýändä. Sebäbi aslynda toýdan soň bizde gyz oglanyň öýüne barýar-da, gelim gaýyn enäni çekip çydap gezýän bolmaly. Oglanlar o gaýyn diýleni ýylda bir gezek görmeýänlerem bar, onda-da orsuň düzen anekdotlaryny aýdyp, üýtgeden bolup, gaýynenä gülen bolup ýörler. Orsuňka düşnükli, toýdan soň aýalynyň öýünde ýaşaýar. Biziňkilerem ýa şeýdip indi gelniniň öýüne göçüp baraýýalarmyka. Gelinlermiz mert ýöne, asyrlarboýy "gaýyn belasyny" çekip ýörenem bolsalar, heniz gaýyn görmedik türkmen "erkekleri" ýalak samsyk anekdotlry aýdyşyp gülşenoklar

0
15 Gumlygelin  
8
Güýçmi???Güýç diýeniñiz erk dälmidir!?Erkek kişiler özüne erk etmegi başarsa bolany.Şony başarsalar köçedäki gürrüñlileñ öz-özi ýygnanar.

1-15 16-20
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]