ÇÄÇ

Ýyldyrym çakdymy?
Gök gübürdedi?
Ýa-da daglar gozgandymy ýerinden?
Magnidiñ çekdimi?
Gujurly çignim
Iki büklüp,
Düwme-düwme derledi.
M ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 581 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

SURATKEŞLIGIÑ, MINIATÝURANYÑ KÖKLERI WE SEBITLERDE KÄMILLEŞMEGI

Ýüzýyllyklaryň dowamynda, Mеrkеzi Aziýadaky çöldür sähralyk topraklarda, ýerlеri suwarmaklyga niýеtlеnеn aryklardyr çaýlary ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 378 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Baýramow

HALASGÄRI ŞYGRYÝET

● Birinji pursat

Geçen asyryň segseninji ýyllarynyň başlarydy. Şol mahalky neşir edilýän «Ýaş kommunist» gazetiniň redaksiýasynda «Ýaş ýazyjynyň gününiň» ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 487 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

...-Yrzalaşyp bir gal, gelneje! Sogrulyp barýar!-diýdi-de, lukman dälizden gartaşan zenany demini sanap ýatan hassanyň ýanyna çagyrdy.
Aýaklaryny saňňyl-saňňyl etdirip zenan, syrkawyň ýatyş sek ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 646 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (13) | Теги: Serdar Ataýew

Bolgusyz bir zat üçin käýýände, otuz ýaşan ogly: “Kaka! Etjegimi özüm bilerin! Indi menem oglan-oglanjyk däl!” diýdi welin, kükreginde nämedir bir zat şarpa üzülene dönäýdi…
Aýdara gep ýok.
... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 487 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

BARLAGÇY

Şlýapasy kellesinden gabarak,
Güjeñläp ondanam gaba papkasyn.
Barlagçy gelenmiş, özem ýokardan,
- Başlygmyzy gazabyndan saklasyn.
- diýip, gürrüñ edýä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 473 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toyly Öwezow

ABDALLAR

Abdallar iňňän gadymy taýpalaryň biridir. “Türkmen sowet ensiklopediýasynyň” (TES) 1-nji tomunda ýazylyşyna görä, XIX asyra çenli olar özbaşdak taýpa bolup, soňra türkmenleriň ç ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 598 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Soltanşa ATANYÝAZOW

MINIATÝURANYÑ TARYHYNA GIRIŞ

Häzirki döwrümizde, gadymy ylym-bilimiň mekany bolan Türkmenistanyň taryhy geçmişine, milli gymmatlyklaryna, medeniýetine, şonuň ýaly-da, ylma we sungata bola ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 470 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Baýramow