GÖWNÜM

Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!
Sowur gamyňy!
Aladasyz dünýä bardyr öýdemok.
Özüň dünýä ahyryn!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 484 | Добавил: Pegas | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (5) | Теги: Sapa Hommadоw

TÜRKMEN MERDANALYGY — TERBIÝE MEKDEBI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň taryhy kökleri asyrlaryň jümmüşine siňip gidýär. Dünýä medeniýetinde öçmejek yz galdyran beýik şahsyýetler, pa ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Aşyrow

GÖREŞLI ÝYLLARYÑ GYZY

Ony bu gün esgerler myhmançylyga çagyrdylar. Adam şeýle ýagdaýda mydama tolgunýar. Jemagat öñünde çykyş etmek, elbetde, ýeñil däl.
Ol bagjagazyñ içi bilen çag ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

RUBAGYLAR

Düñle gara daglar otyr dymyşyp,
Depesinde bulut gezer gamaşyp,
Daşdan syzyp çykan tämiz çeşmeler,
Özlerine ýol ýasanar zomaşyp.

* * *

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 404 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Ataýew

BIR GEZEK...

Älhepus, şu küştçüleriñ nerwiniñ berkdigini! Oýna gyzdyklary, onsoñ dünýäni suw-sil alsa-da, beýle ýanlarynda top atylsa-da, baş galdyrjak gümanlary bolmaz. Öz gohlary özleri ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 421 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmet Orusow

EDEBI TANKYDYÑ ESGERI

Türkmen edebi tankydynyñ ösüş etaplaryna seredeniñde, Saýlaw Myradowyñ hyzmaty özboluşly sahypalary eýeleýär. Saýlaw Myradow çeper döredijiligiñ bu uçursyz agyr hem ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 586 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Begmyrat Ussaýew

YŞK ALLANYÑ GUDRATY

"Yşk Allanyñ gudraty,
Bar gudrata, haja bar".
Saparmyrat Türkmenbaşy.

I.

Uçduñ gitdiñ asmanyma,
Hiç peýda ýok urulmadan. ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 537 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa