SAÑA KÄN GARAŞDYM...

Saña kän garaşdym,
Juda kän garaşdym intizar bolup.
Nämedigñi añman iññän garaşdym,
Näbelli keşbiñe intizar bolup.
Soñra geleniñi bilmän g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 472 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Orazguly Annaýew

ÝÜREKDEŞ GÜRRÜŇ

Bu seýrek bolýan hadysa. Naçalnigimiz Berdiliýew meniň bilen ömründe birinji gezek ýürekden gürrüň etdi. Belki, ol beýle ýürekdeş gürrüňi edaramyzda mundan öň hiç kim bile ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 487 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaguly Ýusubow

ÇILIMI TAŞLAMAK ÜÇIN MASLAHATLAR

Halk arasynda “Çilimkeşiň hem içi ýanar, hem daşy” diýen aýtgynyň döremegi tötänden däl. Temmäki tüssesinde 4 müňden gowrak himiki madda (aglabasy zäherli ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 505 | Добавил: Mahperi | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (0)

MEN ERTIR ÖÝLENÝÄN!

Ahyram ikitaraplaýyn ylalaşyk gazanyldy. Taraplar birek-birek bilen saçak alşyp, halat ýapmak proseslerini geçenlerinden soň hoşniýetli garyndaşlyk gatnaşyklarynyň açy ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 539 | Добавил: Mahperi | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaguly Ýusubow

YLHAMDARYM - ENE TOPRAK...

Biziñ her birimizi edebiýata alyp gelýän ýol-ýodalar bar. Galama ýapyşmaga mejbur edýän güýçli itergi dürli-dürli ýagdaýlarda ýüze çykýan bolara çemeli. Döwrüñ ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 531 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

TÜRKMEN ADATLARY

Türkmenlerde familiýa bolmansoñ, familiýanyñ ýerine her kimiñ adynyñ yzyna "pylanynyñ ogly" diýen sözler goşulýar, aýal adamyñ adynyñ yzyndan "pylanynyñ gyzy" diýen sözle ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 494 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (11) | Теги: Aleksandr Lomakin

"ÖZÜÑE NESIP ETSIN!"

- Be, şu Anna wala-waladan bizar boldum-aý, haçan görseñ, ýoldadyr özem. Sen işlimiñ-işsizmiñ, oña seretmez. Ýanyñda dikilgazyk bolup samahyllap durandyr. Gelen badyn ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 474 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýna Ataýewa

ERKIM ÖZ NEBSIME...

Erkim öz nebsime durdy-da garşy,
Başlandy erk bilen nebsimiñ urşy.

Nebis çuññur derä düşdi-döwüldi,
Çabga ýagşy guýdy onuñ gözünden.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Mahmyt Zamahşary

AMANNAZAR ATANYÑ DEGIŞMELERINDEN

■ "Ýetişip bilmezler"

Bize saz çalmagy öwreden ussat sazanda Amannazar Ataýew öz köne "Zaporožesinde" bizi toýa alyp gitdi. Amannazar halypam ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 558 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 10.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Ussaýew