"Men yşkdan müň ýola ötünç soraýan,
Hem-ä seň adyňdan,
hem öz adymdan."

Aşyr Hanow


Görüp bolsa, bagta sebäp kän eken,
Geldiň — gussalarym öňküden ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 542 | Добавил: Pegas | Дата: 09.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadоw

METE HAN WE ATILLA

Taryhy Hytaý ýazuw çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, taryhda Beý ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 694 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazpolat Ekäýew

YMAM RYZANYŇ GUBURHANA KÜMMETI WE ONY ÇARÇUWALAÝAN KÖŞK ARHITEKTURA TOPLUMY

Makalamyň, Maşat şäherine we ymam Ryzanyň guburhana kümmetiniň ýadygärlikler toplumyna bagyşlanan esasy bölegi ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 500 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Baýramow

* * *

– Kemine köçesiniň ýedinji jaýy diýdiňizmi? – diýip, Ymamguly aga şol adresi ýene bir gezek gaýtalady. – Ýedinji jaý bolsa, onda ol täze sudýamyzyň jaýy bolmaly.
– Onda olam ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 835 | Добавил: Mahperi | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (16) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

* * *

Ymamguly aga bilen Şäherli ikisiniň häzirki gürleşip oturan adamsyny bir bada kim etjegimi bilmedim. Kärdeşim gitmesine-hä Amanşanyň yzyndan gidipdi, ýöne oturan adam welin altmyş ç ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 780 | Добавил: Mahperi | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

PYNHAN SYR

Başy sary ýeňiljek öýmeli bu gelin tolgunmadan ýaňa janyna jaý tapanokdy. Käte çep eliniň, käte-de sag eliniň barmaklaryny döwere getirip, gaňryşdyryp otyrdy. Döwülse-de duýarl ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 857 | Добавил: Mahperi | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

MERDANA ESGER

Näbelli ýok munda, ol Belli esger,
Ady dünýä ýaýran gudratylla ol.
Gudratam alnynda, meger, baş eger,
Taýdyr milýon-milýon ady bellä ol.

Er ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hajy Kakalyýew

GARA SAÇLARYÑ

Ençe aşyklary yşka salyp, erkiñi saçujuña alyp gelýän tar-mar saçlaryñ. Şana urup, uzyn-uzyn darañsa dünýä timar saçlaryñ.
Saçlaryña dolan Aýyñ kümüşsöw nury düşüp, g ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 444 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gurbanbibi Gurbanmämmedowa