23:01

Pynhan syr -3/ powestiň dowamy

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 818 | Добавил: Mahperi | Теги: Annageldi Nurgeldiýew | Рейтинг: 3.4/5
Awtoryň başga makalalary

Detektiw proza bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 161 2 »
0
1 lunemia  
216
Alla gorasyn-la, başynda okanymdanam ýüregim erbet bolup başlapdy. Iki sany azgyn üçin bigünä ýanypdyrda

0
2 tankytçy  
"Beýle adamyñ elinden çörek iýmek dürsmükä? Ol diñe öz öýündäkiler üçin däl, tutuş posýolok üçin çörek bişirip ýör..."

Käşgä şu duýgy, şu talap häzirem biziñ erkeklerimizde bolsady.. pekarnýalary bilemok, häzir olarda işleýänlerñ gowusam erbedem bardyr welin, halka duz-çõrek berýän başga köpćülik yerlerinden restoranlardyr kafe-barlarda ibaly gelin-gyz az-az bolaymasa. Biz bolsa şolañ yalylañ elinden çörek iyip ýörüs...

0
3 tankytçy  
Mylaýymyñ aýbygadymlygam her zat-ça bar eken. Hernä ol aýbygadymlyk miliseleñ işine ýarapdyr.

0
4 tankytçy  
Zorlanan gelniñ adamsy bolsa hakyky binamys, haramzada oglan eken-aý. Gelni şu yagdaydaka hem, bir ayagy milisede sorag-idegde bolsa-da wagt tapyp gezýäni Näzli bilen duşuşmaga wagt tapýar.. Haram keyp adamyñ gäbini azdyrmasyn..

0
5 Мylayym  
83
Beh... toba!
Bela-beterden Alla gorasyn!

0
6 Azady  
225
Ýoldaşy on bäş däl ýigrimi bäş... elli bäş ýaş uly bolanda-da zenan maşgala gelişjek zat däl. Toba-toba..

0
7 Azady  
225
Maşdy bir pasýolugyň adyny bulap ýörenden-ä dynypdyr.

0
8 Мylayym  
83
Dogry aýdýaňyz, Azady. Menem zenan adyna ysnat getirip, erkine berk bolup bilmeýänler üçin, şunuň ýaly janymyň ýanjagyny öňünden bilen bolsam, okamazdym... angry

0
9 Мylayym  
83
Elbetde, elbetde, Haweran, esere söz ýok. Meniň aýtjak bllýan zadym, özümiz zenan bolanymyzdanmy, şular ýaly zat eşitsek, oňaýsyzlyk duýýarys we zenanlara magsus bolmadyk hereketler zerarly "It wepa, aýal biwepa" ýaly sözler bilen, gowusy-erbedi zenanlaryň ählisi biraýakdan sürülýäni gynandyrýa. "Erkek erkekdir-dä" diýilýä. Diýilibersin.Onuň üçin siz namysa galyp oturaňyzok.
Onsoňam, "Erkegi erkek etjegem, erkegi gara ýer etjegem aýaldyr" diýilýä. Gara ýer etmek üçin, ýa gara ýer bolmak üçin maşgala gurulmaýa. Beýle "bagtly" bolasy gelen bolsa, durmuşa çykmanka öz aladasyny etmeli eken. Bärde aýdara zat köp. Haýsy birini aýdyp oturjak. Ýöne adamda "Gyýma gursak bolmasa, dürtme gursak neýlesin" diýilýäni-dä.
Bu mowzukda siziň aýdyşyňyz ýaly, güleli, gaharlanaly, aglaly, diňeli, ýöne dogrudanam, durmuşda ýalňyşmazlyk üçin aýdylyp geçilen sapak alaynara zat köp. Diňe bir zenanlar däl, eýsem, erkek kişilerem dek bolmasalar, barýan ýolundan azaşyp biljekdikleri barada-da, çeper beýan edilip, ýaňzydylyp, ýazylypdyr. Ýazana we ýetirene sag bolsunlar!

0
10 Pegas  
98
Ýekeje ýerine düşünmedim:
Amanşa bilen Mylaýymyň gatnaşygynyň aslynda nämeden ybaratdygy soragly galdy.
Mylaýymyň Amanşany mumly ýüplük etmeginde nämeler rol oýnadyka?
Mylaýymyňam-a saly gowşak, bir müýni bar...

0
11 tankytçy  
Mylaýymyñ müýnini bilemok welin, Näzliñ müýni belli: ol Maşda garamatyna atmazdan öñem "aldanandygyny", yagny düzüw gezmändigini, ýeñles gylykly zenan geçmişiniñ bardygyny boyun alyp otyr...
belkäm Näzlini Amanşa bilen Mylaýym tanyşdyrandyr? Ya-da oñ ozuniñem Amanşa bilen hymmy-symmysy bardyr? Görnüşinden Amanşa şolar yaly zenanlañ başyny gozunu aylamaga ökde görünýä. Yone bu meñ şahsy çaklamam. Haysy bolanda-da ya hiçisi bolman başgaça bolup çykaýanda-da, awtor muña çalarak yşarat hem goýmandyr. Duşnuksizligi şol yerde.

1
12 Gumlygelin  
8
Öýkämizden goşgy zat ýazyp zordan açyljak bolýas.Bu gezek öz-özümiz ýazyljak bolýas.Indi öýkelesek ýazmak kyn düşer gardaşym dry

0
13 Мylayym  
83
@Pegas,@Haweran, Annageldi aga Mylaýymyň müýni barada müýnüremegi size goýupdyr. Ana, indem müýnürgäň oturyň biggrin

0
14 Мylayym  
83
Ýükümi göterişseňiz-ä erbedem boljak däl eken, ýeňlän ýaly bolaýdym smile

0
15 shara020388  
147
Awtor yzyny yazmazmyka?

1-15 16-16
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]