ILLER BEGENER

Ak topugña döküp gara saçlaryñ,
Gadam goýsañ, biziñ ýollar begener.
Dahanyñda görüp akja dişleriñ,
Bag başyna çykyp güller begener.

Çit köý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazjuma Agageldiýew

ÇÖLE ÇYKSAM...

Çöle çyksam, çöl meñzeýär ummana,
Çöle çyksam, gözüm gidýär her ýana.
Giñ çöllere bakan gözüm eglener,
Çöl aşykdyr zähmetsöýer ynsana.

Çöl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Magtymguly Myşşyýew

GEZELENÇDE

Eger-de ýagyş-zat ýagman Gün çykyp dursa, onda sagat ýedileriñ töwereginde telefon jyññyrdamaly. Men Olegden jañ geljegini bilýärin. Trubkany göterýärin. Bu hakykatdanam şol, O ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 496 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Grigoriý Gorin

AŞYKLARA SOGAP BOLAR

Söýeñogam, söýemogam?
Söneñogam, sönemogam...
Söýmek üçin ýanmak gerek,
Sönmek üçin ýanmak gerek.

Ýanyp bilseñ - sönüp bolar,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 438 | Добавил: Pegas | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Baýramow

AZYMBERDI KAKAÝEW

Azymberdi Allaberdiýewiç Kakaýew, türkmen şahyry, ýazyjy, dramaturg.

Azymberdi Kakaýew 1977-nji ýylyñ 22-nji martynda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow etraby ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 490 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

OGLUMA

Özüñçe ädimle, özüñçe ölçe,
Gursagyñda bolsun ynsabyñ joşy.
Ynsanperwerligi ýanyñdan goýman,
Göterip ýaşagyn ýaşaljak ýaşy.

Ýyly mähri bilen çoýsa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 417 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Şerip Goturow

GOŞA BILBIL

Sungat näzik, inçe. Ol tebigatyñ käbir ynsanlara eçilen artykmaçlygy, ykbal menziline bagyş eýlän gymmatly peşgeşi. Ruhy baýlygyñ hazynasy. Sungatyñ barja maksady ynsana ahlak ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 405 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gül-Hatyja Gulmuhammet

"GÜRP" BILEN "TARPYÑ" GYSGAJYK GYRAÑLARY

• 1-nji gyraňy

Gürp.
Başlady.
Tarp.
Gutardy.
Boks boýunça sport ussady ekeni…

• 2-nji gyraňy ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 724 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (22) | Теги: Serdar Ataýew

BIRINJI MUHABBETIM

Öten agşam asmanda Aý gyzaryp batanda,
Zöhre ýyldyz ýaldyrap, ýere ýalkym atanda,
Gaýgy-gussa, gam-hasrat ruhumy oýadanda,
Men seni ýada saldym, eý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 391 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Abdylla Arypow

GARASUWUÑ BOÝUNDA

Ol gün howa örän dury boldy. Şeýle howada Nusaýyñ keşbini holsta geçirmekligi arzuw edip ýören höwesjeñ hudožnik iş esbaplaryny alyp, ýola şaýlandy.
Gadymy Nusaýd ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 480 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaberdi Haýydow

ÄLEM SAZLAŞYGYNYŇ AÝDYMY

Adamzat döräp, Ýer togalagynda ýaşap başlany bäri, onuň janly tebigat, töwerek-daşy bilen gatnaşygy dowam edip gelýär. Dünýä halklarynyň köpüsi ýaly, türkmen halk ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 476 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ЦЕРКОВHАЯ РЕФОРМА XVII ВЕКА: ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА ИЛИ ДИВЕРСИЯ?

Поместный собоp Русской Пpавославной Цеpкви 1971 г. тоpжественно постановил отменить клятвы (анафематствования), наложенные в ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Boris Kutuzow