MEN ÝALÑYŞAM BOLSAM, MEN ŞOÑA KAÝYL

Arada oturdyk bir dostum bile,
Meý içdik köp zatlar alyndy dile,
Sözümiz azaşdy, meý ara düşdi,
Edilýän söhbetler serhetden aşdy. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azat Nurgeldiýew

…Ýaňy gullukdan gelen, ýigriminiň dälijesi ýigitlikde, dünýäniň hezil däl zady barmy?!
Garagum derýasynyň kenaryndan otuz-kyrk ädimlikdäki, aňyrsyna-bärisine göz ýetmez ýorunjalyk meýdana açyla ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 503 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

Ýanýodada oýnap ýören, üç-dört ýaşlyja bezzat oglanjyk, birdenkä ýykyldy.
Aýagy gaňryldy.
Üsti-başy hapalandy.
Bada-bat ýerinden turmakçy bolanda-da, turup bilmedi.
Ýarym-ý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 465 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

Bedenterbiýe sapagy.
Türgenleşik meýdançasy.
Has takygy, meýdança däl-de, mähnet meýdan.
Has-has-has…
Tutuş synp bolup ylgaw synagyny tabşyrýarlar.
Meýdançanyň ortas ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 427 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

…Oturdy-da aglady.
Özem şerraýlykdan, çarbaýlyk edip möňňürip däl-de, hakykatdanam betbagt naçarlaryň halys ejizlänlerinde aglaýyşlary ýaly, sessiz-sessiz, içigip-içigip, hünibirýan göz ýaş dök ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 460 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

Tomus.
Gijara.
Köpgatly, kaşaň jaýyň öňündäki meýdança çagalardan hümer.
Jaýyň birinji gatyndaky uly dükanyň girelgesine ýakynda, tekje görnüşli, gapagy aýnadan ýahdanlar düzüm-dü ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 471 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew