13:39

Übtüjekler / kinniwanja kyssalar - Dost

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 430 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Gara menek / hekaýa - 11.06.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Surat / nowella - 14.03.2024
Palta haky - 18.06.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Мylayym  
83
Hekaýany okap barşyma, Bagabat doganymyz bu hekaýasyny gaty ýöntemje ýzaýan ýaly... diýip, pikir edip barýadym welin, jemlemesine gelende, ähli aýdyljak bolunýan maksat mese-mälim aýyl saýyl belli boldy duruberdi.
Dogrudanam, adam bilen adamyň ara tapawudy adamçylykda. Dostluk hemmelerde deň bolup baranok. Meniň pikirimçe, adam adam ýaly adam bolanda, adam şekilli dostlaşyk bolup biler.
Göräýmäne heka ýaş ýetginjeňlere degişli ýaly, emma ululara-da sapak alarlyk mansy juda uly eken. Durmuşda gabat gelinýän, dürli temada, çuň many berýän, dürli hekaýalaryňyz üçin sag boluň, Bagabat dogan!

0
2 Bagabat  
43
Okaýanyňyz üçin, özüňize-de minnetdar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]