BAÝRAM HAN TÜRKMEN HAKYNDA

XVI asyrda dünýäde jemgyýet ösüşi ugrunda Gündogar we Gü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 598 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazpolat Ekäýew

SARGYT

“Söýýän, köýýän, ölýän” diýip ýazanmyň,
Bilýärin bir tüýsli gödekdigini.
Meniň bu sözlerme gabarlyp-çişip,
Unudaýma birden edepliligňi.

Owadan kam ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Azady | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

AŞYK AÝDYÑ PIRIM, AK PATA BERIÑ!

Gurbanyñ bolaýyn, sazyñ eýesi,
Aşyk Aýdyñ pirim, ak pata beriñ!
Mende döräp geldi şygyr höwesi,
Aşyk Aýdyñ pirim, ak pata beriñ!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 378 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapargeldi Gummanow

IKI GEZEK HYRKA GEÝEN TÜRKMEN PIRI

Saparmyrat Türkmenbaşynyñ Ruhnamasynda Gündogar edebiýatynda keramatly pir adyny alan Mäne baba barada şeýle ajaýyp setirler bar:

"Soñra ys ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Kömekow

BALAM

Ses ýeterden, söz ýeterden,
Oba-gara, ýakyn-ýadym
Mähremlerim, mähribanym,
Yzda galdy, daşdyr ara.
Içimdäki ýekelige,
Ýalňyzlyga, gam-laýyna,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 547 | Добавил: Azady | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Bagtygül Tekäýewa

SÄHRADA

Bahar pasylynyñ iñ soñky aýy,
Gök asmanda ýekeje-de bulut ýok.
Zemine örtülen aýna mysaly,
Çar tarapyñ durşy bilen oñatlyk.

Sary çägäñ üsti ýap-ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 375 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Täjow

SAÑA

Çöşlenmejek bolsa bu gara saçlar,
Nämäme derkar?
Aýlanmasa bagtdan bu juwan başlar,
Bolar dünýe dar.
Gabaklarym gözüm ýapar, garşylykly nazara
Biyg ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gözel Amangulyýewa

MEN ŞEÝDIP HELÄK BOLARYN...

Ýyllar geçer, ýollar ýiter, ýöne meni bir söýeniň
Köňlüniň ýaşy kepemez, jany üçin eder yhlas.
Ýananymy iller görer, özgä bildirmez sönenim,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: Pegas | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgylyç Çaryýew