GOŞA DEREK...

Sözbaşymyñ yzyndan köp nokat goýmagymyñ sebäbini turuwbaşdan düşündirmekçi: bu ýerde gozgajak gürrüñimiz diñe bir, iki deregiñ çäklerinden çykýar. Goşa derek baş obýektimiz ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 573 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

ÖMRÜMIÑ ÖWRÜMLI ÝOLLARY

I.

Bir gün çykdyñ enäñ garnyndan müñzäp,
Nirede sag-sol?!
Guýrukly ýyldyzyñ guýrugna meñzäp,
Uzap ýatyr ýol.

Daş-töw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Durdy Durdyýew

GARRY MOLLANYÑ GUWANJY

"Her kes bir köýde" diýenleri: Döwletmämmet mollanyñ welin, ýüregi ogul küýsäpdi, çünki, ol Magtynguly Ýonaçynyñ gara ýerde uzak düýnemegini islemändi, onuñ adyny d ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 497 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aba Gylyçdurdyýew

KÖNE GÜZER

Ýok,
Men indi "Yşkyñ çyragy söndi",
Diýip öz-özümi atmaryn oda.
Köne güzer bilen şärikli derdim,
bolan ykbalymy salaryn ýada.

"Ölsem-ä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 535 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Hojaberdi Baýramow

MENI ÝERE DÜŞÜRIÑ...

Meni ýere düşüriň.
Gökdäkiler düşünenok
Ahwalyma...
Ganyma
galaýmasyn päk asman...
Goý,
agydan,
pygandan,
ahmy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 471 | Добавил: Pegas | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadоw

ARTYK JALLYNYÑ ARTYKMAÇLYGY

■ ýa-da meşhur artist bilen iñ soñky söhbetdeşlik

Žurnalist Öre Daşgynowyñ tanymal döredijilik işgärleri bilen söhbetli makalalar toplumy bar. Ol ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 618 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öre Daşgynow