WIKING GUBURYNDAN TAPYLAN "ALLA" ÝAZGYLY ÝÜZÜK

Şwesiýaly arheolog Ýalmar Ştolpe (1841-1905) Şwesiýanyñ taryhy we söwda ähmiýetli nokady bolan Birka şäherinde geçiren arheologiki barlaglar ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 540 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.07.2019 | Teswirler (8)

"ERMENI GYZY" WE BAŞGALAR

Döredijiliginiñ gülleýän wagty ýetmiş bäş ýaşynyñ toýuny toýlaýan dury zehinli, juda wäşi hem kiçi göwünli halypa şahyrymyz Çary Aşyrow hakda söz açylanda, ilki ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 1427 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

TÜRKMEN ADATLARY

■ Ene-atanyñ çagalaryna bolan gatnaşygy

Türkmenlerde, edil ähli sosial ösüşiñ pes basgançagyndaky halklaryndaky ýaly, ene-atalaryñ çagalaryñ üstünden uly häk ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 408 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Lomakin

SENJAP JÜPBESI

Magtymgulynyñ söz mülküne myhman bolsañ, täsinden-täsin rowaýatlara, hekaýatlara we hakykatlara duş gelýärsiñ. Şahyryñ dünýäsine bir aralaşanyñdan soñra, ondan dolanma ýokd ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 578 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Rahmet Gylyjow

...Ýat oba toýa gitdiler.
Dosty bilen ikisi…
Gitmekçidiler.
Ýöne, dostunyňka myhman geldi-de, myhmanlaryň özi bilen deňdeş oglunam ýanlary bilen alyp gaýtmaly boldular.
Bol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 491 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

METJIDE BARMAGYÑ EDEBI

□ Metjide gireñde sag aýagyñ bilen girmek, çykañda çep aýagyñ bilen çykmak sünnetdir.

□ Metjitde hapa, porsap duran eşikde, hapa joraply namaz okalmaz. ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 464 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0)

KESBINDEN KEMAL TAPAN

• Türkmen sportunyñ ösmegine saldamly goşant goşanlaryñ biri-de Kurambaý Sadykowdyr

Daşkent şäherindäki bedenterbiýe institutynyñ uçurymy, 1968-1 ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Atanyýazow

TÜRKMENBAŞY EÝÝAMYNYÑ ÇEPER EDEBIÝATY

Milli ruha beslenen edebiýatymyzyñ sarç-segrek bedewi Göroglynyñ Gyraty deýin çyrpynyp, çarpaýa galyp, Garaşsyzlygyñ çapuw ýoluna çykdy. Sowet zamany ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 574 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapargeldi Annasähet Iner ogly

...Ýigdekçe tamlarynyň öňüne iki düýp gyrmyzy bägül ekdi.
Suwardy, bejerdi, çyrpdy, ideg-yssywatyny kem etmedi.
Wagt geçdi.
Bägül düýpleri güle durdy.
Her biri penje-penje, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 423 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

Gije.
Çabga.
Dünýe suw-sil.
Tok öçdi.
Tüm-garaňky.
Oglanjyk gorka-gorka işikden garady-da, ylgap ýagşyň aşagyna çykdy.
Bagyň düýbüne barmanka, öl-myžžyk bolup ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 479 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

Durmuş bir pamyk bulut bolsa, hadysalar onuň übtüjekleri...

Çyn we ýalan

Ejesi aýtdy:
-Hiç haçan ýalan sözlemegin! Ýalançynyň temmisini Taňry berer.
Kakasy aýtd ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 433 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

TUMARYM, PENAÑDA SAKLAGYN AMAN...

Tumarym, penaňda saklagyn aman,
Uzak sürgünlere kowulan çagym.
Toba eden çagym, tolgunan çagym,
Sen berildiň maňa bir gamly zaman. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 419 | Добавил: Garaýolly | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aleksandr Puşkin

"...ARZUW EÝLÄP ÝETENIM"

SSSR-iñ döredilmegi sowet adamlarynyñ doganlyk-dostlugynyñ berk esasyny goýdy. Biziñ döwletimiziñ ýanbermezligini alamatlandyrdy. Şeýle ähmiýete eýe bolan bu şöhr ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 462 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

SÖÝÜN

Söýün şahyr Mañgyşlagyñ Kendirli obasynda eneden bolup, Bekdaş obasynyñ golaýynda aradan çykypdyr. Şahyryñ kakasy Gara däli ömrüni balykçylyk bilen geçiripdir. Söýün ýaşlykda kakasy ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allaberdi Oraztaganow