17:51

Übtüjekler / kinniwanja kyssalar - Tanyşlyk

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 489 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 4.8/4
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Gök gözli Ýefrosinýa / hekaýa - 13.05.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Surat / nowella - 14.03.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Bagabat  
43
Äý, gögelelik diýip şonuň üçin diýilýär-dä. "Jahyllyk" sözüniňem terjimesi "nadanlyk" bolýar. Onsoňam ýaş organizmlerde adrenalin dyňzap dur, onam nirädir bir ýere sarp etmeli. Öňki döwürlerde jahyllar şol adrenalini alamana gidip sarp eden bolsalar, biziň gögeleligimizde toýlara gidip, garpyşyp sarp edilýärdi. Ýöne, wagt geçip düşünýänimiz hem gowy. Ýaşyň ulalandan soňam "ulalyp oňalman galan" ýa-da "ak girse-de aň girmedik" diýdirmesek bolýar. Hekaýa bolsa, gyzykdyran bolsa, onda azda-kände ýerine düşüpdir.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]