IÑ KÖP ADAM ÖLDÜRÝÄN ÝYRTYJY JANDAR

Haýwanat dünýäsinde adamzadyñ janyna we saglygyna iñ köp howp salmaga ýakyn jandar haýsyka? Adama howply hasap edilýän ýyrtyjy haýwanlaryñ haýsysy düný ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 743 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Geñ-tañsy jandarlar

"GEÇMIŞ HAÝYŞ..."

Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme.

Sahy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Pegas | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadоw

TEHNOLOGIÝANYÑ IÑ SOÑKY GAZANANLARYNDAN

■ Baýguş görnüşindäki sürüjisiz uçýan enjam

Hatda ilkinji uçarlar hem guşlaryň nähili uçýanlygyny öwrenmegiň netijesinde döräpdi. Ynh ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 533 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tehnologiýa

WATAN GORAGY MERTLERE YNANYLÝAR

Watan, watançylyk, mertlik, dostluk hakynda halkymyzyň köp asyrlyk taryhynda, halk döredijiliginde, edebiýatymyzda beýik-beýik şahsyýetler, döwlet işgärle ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 456 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gowşutgeldi Dañatarow

DOST WEPASY

Ata bu gün çagalyk arzuwynyň wysalyna gowuşdy. Harby lybasy ilkinji gezek egnine geýendigine ol öz ýanyndan örän buýsanýardy. Şatlyk, buýsanç diýlen zatlary gizläp biljek güm ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 412 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgurban Gaşlakowa

GADYMY GÜRGENJIÑ MEDENI DURMUŞY

Gojaman hem mukaddes Horezm!
Gözbaşyny göz ýetirip bolmaýan gadymyýetden alyp gaýdýan bu keramatly ýurduň we onuň paýtagty Gürgenjiň adyny agzanyňda ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 377 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Almaz Ýazberdiýew

ALTMYŞ BAŞLY AK ÖÝÜM

■ türkmen öýleri hakynda taryhy we çeper maglumatlar

Gyzylarbatly mirasgär Atda Gurbangeldiýewiñ edep-terbiýe bilen baglanyşykly ýazan birnäçe gowy makal ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 588 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (10) | Теги: Atda Gurbangeldiýew

BENTLER

Penjireden synlady gyz ýapragy,
Agzyn tutdy, gygyrmady waý-waýlap.
Didesinden dynman damdy hünjüler,
Şemalyň ýapragy ýoluşyn synlap.

***
K ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 373 | Добавил: Azady | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

ENEM

○ Enem Amangülüň ruhyna ýüzlenme.

Göz öňümden hiç gidenok jemalyň,
Gyňajyň etegi seçekli, enem!
Yhlasyň beripdi maňa kemaly,
Mähirden püre-pür gujak ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 400 | Добавил: Azady | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Azymberdi Kakaýew

SERE GELEN SETIRLER

Sabyrly bol, kä gys dişi,
Howlukmaçlyk şeýtan işi.

***
Durmuşyň meňzär bägüle,
Ýüz dollar däl, ýüz dost dile.

***
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 404 | Добавил: Azady | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

SAZ MIRASYMYZYÑ HAZYNASY

Türkmenistanyñ kino, surat we ses ýazgylary dokumentleriniñ Merkezi Döwlet arhiwiniñ işläp başlanyna ýarym asyra golaý wagt geçdi. Şu döwrüñ içinde arhiwiñ fondla ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 574 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bibisenem Orazgylyjowa

ÝOL UGRUNDA DILE GELEN SETIRLER

● Ikilemeler

Wezipe keseli ýaman keseldir,
Bir ýerde eselder, birde peselder.

Wezipesi kem-kem beýgelenden soñ,
Öñk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 470 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurt Näzli

GOÑŞOKARA

Türkmeniñ belli şahyry Magtymguly Myşşyýewiñ "Garrylar gerek" atly goşgus ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 710 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allaguly Nursähedow