ÖMÜR HAKDA OÝLANMA

Durmuş hezil,
Güneş ýaly çogy bar,
Ýaşap ýörseñ ünjüsiz,
Emma...
Ýaşlygyñ ýazlary sowlup,
Güýzän ömrüñ nyşany,
Gara saçlañ ara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

GYZYL DEÑIZ NÄDIP IKÄ BÖLÜNDI?

"Saklady Musa Kelimni bahrnyñ girdabyndan,
Tabutyn kyldy dabbe, Fyrgun, Haman eýledi".
Magtymguly Pyragy.


Ylahy kitaplarda ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 683 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Täsin tebigy hadysalar

ŞEMAL MENI ALYP GIDÄÝJEK ÝALY...

"Bizi alyp gider bu agşam şemal"
Fürug Ferruhzad.


Şemal meni alyp gidäýjek ýaly,
Gulagma pyşyrdap ýyllaň buşlugyn.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Raýdaş | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Taýmaz Seýidow

GELMEZMI?

"Pelek seniň bu gezekki gerdanyň
Biziň sary öwrülmezmi, gelmezmi?"
Magtymguly Pyragy.


Gözlem intizardyr bagtyñ ýoluna,
Bagt bize öwrülme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 516 | Добавил: Gurban | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (8) | Теги: Gurban Geldiýew

TÜRKMEN ADATLARY

■ Çaga hossar bolmak däbi

Emläk gatnaşygynda türkmenlerde kämillik ýaşynda diýip on bäş ýaşyna ýeten çagany hasaplaýarlar. Türkmen däbi şu ýaşa ýetmedikleri ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Lomakin

SAÑA ÝAZAN HATLARYM

Durkum bilen dolup daşan pursatym, halym sorap garşymda-da durmadyñ. Kysmat gyssap gysajyna salanda, zeýrenjeñlik boýnun burup gelende, duýgy-düşünjämiñ howsalasyna ur ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 445 | Добавил: Nurdan | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gyzylgül Tagangylyjowa

IKIMIZDEN YBARAT

Ýagmyry kalbynda galan
Bir ötegçi bulutdyñmy?!
Güýzler bilen dolanaryn -
diýeniñem unutdyñmy?

Ýaşap ýörün salgym bolup,
Arasynda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 508 | Добавил: Nurdan | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Kakamyrat Rejebow