ŞAHYRYÑ ŞAHYRANA DÜNÝÄSI

Geliñ, eneleriñ hüwdisi hakynda bir azajyk pikir edip göreliñ. Tiz gaýtalanýan hem-de şeýle yhlas bilen aýdylýan "Hüwwa, hüw-wa, hüw-w" aslynda nämäni añladýarka? ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

PENDE GULAK ASMASAÑ... / rowaýat

Mundan 900 ýyl töweregi öñ bolan waka soñ-soñlar rowaýata öwrülip gidipdir. Waka Abu Aly Hasan ibn Ahmet (980-1037) döwründe we onuñ bilen gös-göni baglan ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 456 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aganyýaz Hudaýberdiýew

JANKÖÝER

Goňşym bilen ýaňy öňümize çaý alyp, telewizorda berilýän hokkeý oýnuna tomaşa edip otyrdyk. Şol wagt daşgynrak garyndaşymyz Motdy, edil aldyrany bar ýal ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 495 | Добавил: Mahperi | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

SEN - BAHARLAR BAGŞYSY

(Rehmet Seýidowa)

Sen - baharlar bagşysy, Baharlaryñ bagşysy-
Ynsanlaryñ gowusy, şahyrlaryñ ýagşysy.

Sebäbi sen doglañda bah ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Mämmedow

ZELILI

Jeýhun gol uzadyp Bahry-Hazara,
Senden alýar güýç-gaýraty, Zelili.
Sözleriñ öwrülip göwhere-zere,
Ýitirmändir görk-gymmaty, Zelili.

Alkyşlaryñ bil ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fahreddin Alyýew

DÖWRÜÑ HEM EDEBIÝATYN GAHRYMANY

Beýik Watançylyk urşunyñ gazaply meýdany sowet adamlary üçin ägirt uly synag meýdany boldy. Ol meýdan mertligiñ, gahrymançylygyñ, päkize watançylygyñ ajaýy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 454 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

GÖK ÇAÝ GÜN ŞÖHLESINDEN GORAÝARMY?

Gadymy hytaý ylmy eserleriniň birinde çaý barada: “Çaý ruhuňy beýgeldýär, ýüregiňi ýumşadýar, pikiriňi oýarýar, ýaltalyga ýol ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 421 | Добавил: Mahperi | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljemile Seýtiýewa

ADAM BOLMALY

Sekizinji klasy gutaran badyma men kakama proftehuçilişä okuwa girjek diýdim. Şonda ol nädendir öýdýäňiz? Süýem ba ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 511 | Добавил: Mahperi | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

AMUL ŞÄHERINIÑ HALAS EDILIŞI

Amul şähri hakynda,
Ençe-ençe rowaýat.
Ýetip gelipdir bize,
Hut hakykat hekaýat.

Jeýhunyň kenarynda,
Ýaşaýan halk ila ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toýly Muhammetdurdyýew

BORAGAN

Göz açar ýaly däl, gopdy boragan,
Ýol-ýodany añman atlar urundy.
Gör perdesi deşik, ýyrtyk bir ýorgan,
Ýakynda bir obañ yşgy göründi.

El-aýagmyz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Musa Jelil

ÝAŞULY GELÝÄR

Adaty köçeden barýaryn işe,
Töweregmi synlap haýrana galýan.
Ýapjagazlar suwly, ýollaram tämiz,
Gyzyl baýdajyklar şemala galgap,
Mysaly täzeden g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 522 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toyly Öwezow

MYRRY ÝEKEGULAGYÑ BAŞDAN GEÇIRENLERI

• Bu bapda Myrrynyñ şähere gidişi beýan edi ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 556 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (8) | Теги: Berdimuhammet Gulow

AK DURNAM

Bu söýginiň oýnunda,
Arzuw guşduň, ak durnam!
Meni ýalňyz goýduň-da,
Nirä uçduň, ak durnam!

Yzda goýup ýaryňy,
Sökdüň bu giň barlygy, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Azady | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

AÝDYM

Aýdym!
Gözel aýdym, men seni söýdüm!
Diňe şatlyk, joşgun berýäň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Azady | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Azymberdi Kakaýew