GALAMA ÝAPYŞÝAN, ÝÜREGIM GYSSA

"Iki ýara agyryp dur gursakda,
Birisi ganaýar, biri bitişýär.
Mydam şeýle käte şatlygym ökde,
Käte üstün çykyp, gussa ýetişýär".
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azat Nurgeldiýew

ÝÜREGE ÝÜZLENME

Menzilimiz — ynam, umyt, bakylyk,
Ýeň bermek bolmaýar, ýetmeli pellä.
Çünki ak ertirler berdi çakylyk,
Sagymyz, solumyz, ýolumyz del däl.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Pegas | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadоw

YNAN MAÑA

Ynan maña,
Goýman soña,
Aç dergähin ýüregiñ.
Oñ töründen tüm gijede,
Men özümi tapaýyn!
Seniñ şamar zülpleriñe,
Çolaşyp hem çyrmaşyp, < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 393 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hojaberdi Baýramow

TÜRKMEN ADATLARY

■ Çagany ogullyga almak ýa-da gyzlyga almak

Türkmenleriñ arasynda çagany ogullyga ýa-da gyzlyga almak däbi bar. Bu däp öz gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp g ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 451 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Lomakin

BU SYRLY ÄLEMDE...

Bu syrly älemde azdyr aýdyñ zat,
Ony açmak üçin ylgar adamzat.
Dünýäñ ähli zady: ysy, reñki...
Seniñki, eý, Tañrym, bary seniñki.

Toka ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 351 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Durdy Durdyýew

MÄHIRLI OWAZ

Çyn şahyrlaryñ terjimehallary anketanyñ setirlerine sygmaýar. Olar özleriniñ kimdigini özlerine berlen ömrüñ bütin dowamynda ýazýarlar. Şol ýazgylarda juda köp zatlar: ony ýa ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 409 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

MAGTYMGULYNYÑ DURMUŞY OÝLANMALARY

Beýik akyldarymyz Magtymguly Pyragy dünýäniñ döre ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 590 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

DILE GELEN SÖZLER

○ Ahlaklylyk ýüreginde bolmadygyñ akylynda-da ýokdur.

○ Ýürek utansa-da, akylyñ ýalan sözlemekligine mejbur bolýan pursatlary bolýar.

○ Hiç ýer ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 417 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Derýaýew

BAGT MENI ÖZÜÑ GELÄÝ IDE-DE...

Ýigit çykdym, geldim bu gün kemala,
Gaýyp ýörün ýelgamak deý, hamala,
Dönmek üçin yşk ýükçüsi hammala,
Çagalygym senden ara açdymmy? ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sanjar Annagylyjow

ÝAGMYRLY GÜRRÜÑ

Meniñ adym Kuly. "Ýagşyny taryplamak parz" diýlensoñ, menem klasdaşym Ýagmyry öwüp arşa çykaraýyn diýdim.
Ýagmyr, tüweleme, tüýş şu dünýäniñ adamsy, haçan görseñ zä ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (12) | Теги: Serdar Ataýew