TÜRKMEN GOLÝAZMALARY DÜNÝÄDE MEŞHURLYK GAZANÝAR

Gadymy türkmen medeniýetini öwrenmek barada ygtybarly çeşmeler hökmünde orta asyrlarda ýazylan golýazma kitaplary hasaplanylýar. Golýazmala ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 453 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahman Ilmämmedow

KUTBEDDIN MUHAMMET

Kutbeddin Muhammet kämil çykan wagtynda oguzlaryň begdili boýundan bolan Anuşteginler neberesiniň esaslandyran Beýik Horezmşalar döwletini 31 ýyllap dolandyrypdyr (hökü ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 425 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

ÝÖR GIDELI...

Ýör gideli Guşlygaýañ etegne,
Aýlanaly "Ýekedaban" jeññelin.
Gabygny meñzedip hokgañ petegne,
Toraññylar otyr tylla teññeli.

Mesirgän erkeg ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Alty Akmämmedow

ŞOL GÖZELIÑ GOŞA GARA HALY BAR...

Gündogarda, şol sanda biziñ halkymyzyñ arasynda, ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 607 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.07.2019 | Теги: Setdar Garajaýew

SÖÝÝÄRIN MEN...

Söýýärin şar gara daşy syzyplar,
Gyş-u, ýaz-u akyp ýatan bulagy.
Söýýän il derdine bagryn ezipler,
Ejir çeken Pyragydyr Blogy.

Asyrlañ ka ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 364 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ylýas Hommadow

POEZIÝA

Bu juwan serimde, eý, beýik duýgym,
Sen meniñ şatlygym, sen meniñ gaýgym.
Bu jahyl köñüle sygmasa söýgim,
Saña sygynýan.

Bildirmän bu ömrüm geçip ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 327 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dädebaý Taganow

EDEBI TANKYDYMYZYÑ GERIMI

(Türkmenistan ýazyjylarynyñ VIII gurultaýyna)

"Dost-dostuñ aýnasy" diýlişi ýaly, edebi tankyt hem çeperçilik prosesiniñ aýnasydyr. Her ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 651 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (9) | Теги: Durdymuhammet Nuralyýew

BAŞARMAJAK ZADYM

Gazabyňdan gorky inip kalbyma,
Agraslygyň tutdy egnimden siltäp.
Arkamda dag baryn duýdum hemişe,
Belki, şol umytdyr meni itekläp,
şu ýollara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 466 | Добавил: Pegas | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gülnar Geldimyradowa

ÝITIP ÖÝLENEN

Ýitip öýlenen…
Bu lakamy oňa öýlenende ýelmediler.
Obanyň taryhyna giren şol wakanyň üstünden otuz bäş ýyl ötse-de, Çary häzirem şol lakamy bilen tanalýar.
... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 967 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (9) | Теги: Serdar Ataýew

• MYRRY GEMRIJILER BILEN AÝGYTLY SÖWEŞE GIRÝÄR

Myrry gije bir ol egnine, bir ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 466 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdimuhammet Gulow

KÄRIZGENLERIŇ LEKSIKASY

Türkmenistanda dagetek etraplaryň suwarymly ekerançylygynda diňe bir çeşmeleriň däl, eýsem, ýörite gazylan kärizleriň suwundan hem peýdalanypdyrlar. Statistik magl ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 496 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Penjiýew

IBN SINANYŇ DURMUŞYNDAN TYMSALLAR

■ IBN SINA WE BEDEW

Abu Ali ibn Sina 1002-nji ýylda Buharadan Gürgenje (Köneürgenje) göçüp gelipdir. Bu ýerde ol dünýä meşhur eserlerini dör ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 699 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Tirkeş Hümmiýew

GÖZEL, SENI SÖÝER ÝALY

"Ne sebäp bar dünýe barym,
Beýle meni söýer ýaly?"
Gözel Şagulyýewa.

Sebäpler sanasam sogap,
Gözel, seni söýer ýaly.
Şu goş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 449 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Didarberdi Allaberdiýew

NIJEME ÝYLLARDAN SOÑ

Biz gündeki endigimize görä, deň-duş oglanlar bolup, Gurban aganyň howlusynyň töwereginde oýnap ýördük. Oýun bilen känbir mazamyz ýokdy. Sebäbi hemmämiz Gurban aganyň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 473 | Добавил: Azady | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (5) | Теги: Azymberdi Kakaýew

Döredijilik ummanynyñ bosagasynda

▶ ÝOLLAR SAŇA, ROWAÇ BOLSUN, ATANYÝAZ

Şahyranalyk hem edil merdanalyk ýaly, halkymyzyň milli häsiýetleriniň biridir. Bu taryhy hakykat artyk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 477 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (4) | Теги: Atanyýaz Hangeldiýew