ŞOTLANDIÝADAN KIÇI AZIÝA ÇENLI UZALAN 12 MÜÑ ÝYLLYK ÝERASTY GEÇELGE

Nemes arheology Genrih Kuş daş eýýamyndan galan ýerasty geçelgeleriñ bütin Ýewropany gurşap alandygyny aýdýar. Genrih K ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 447 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (0)

GEÇMIŞ, HAÝYŞ...

Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme.

Sahyp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 532 | Добавил: Pegas | Дата: 20.07.2019 | Teswirler (5) | Теги: Sapa Hommadоw

SÖÝGINIÑ RUHY

Bu dünýäni yşk bezeýär. Hakyñ yşkyndan ýasalan ýagty jahan özüniñ söý ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 540 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

Işden geldi.
Içerik ätlän dessine-de myhman otagdan eşidilýän bigäne sesleridir-gülküni eşitdi.
Myhman gelipdir.
Owalam-a garasöýmezligiň düýbüni deşýänlerden welin, hasam işden a ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 529 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

BEDEW ATLY GYPJAGYM

Billeri kuwwatly, babyr bilekli,
Ýowda ýortan gerçekler deý ýürekli,
Gelinden mähirli, gyzdan gylykly,
Ahal-teke bedew atly Gypjagym.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazguly Annamyradow

OGLUMA

Bu gün sekiz ýaşyñ dolupdyr balam,
Uzak etsin Allam seniñ ömrüñi.
On ýediñ dolanda, ýigit çykañda,
Aýan bolar bu ýollaryñ öwrümi.

Enäniñ dilegi ha ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 586 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 19.07.2019 | Teswirler (10) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa