ZYNANYÑ SEKIZ ZYÝANY

"Kaýsy welaýatda köpelse zyna,
Zemin jünbüş eýläp, l ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 634 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Zynahoruñ gündeligi

SALLANÇAK

Kemal eder goç oguly — sütüni,
Derek boýly periler bar içinde.
Üýtgeşik bir dünýä äkidýär meni,
Sallançagy görenimde haçan-da.

Şeýle mährem, şe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Jumadurdy Seýitmyradow

GAÝA WE TIKEN

Bir tikenek gaýanyň böwrüni böwsüp
çykypdyr


— Sen nähili ejiz geldiň tikenden,
Ol seniň böwrüňi deşip çykypdyr?
Sen şeýle berk, gaty ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 395 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

DURNALAR GELÝÄR

Durnalar ir gelýär biziň illere,
Olar, göýä baharlaryň buşlugy.
Gök asmandan garap gelýär sillere,
Toýnuk gurar, gözellige duşdugy.

Synla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Rejebow

ÇUŇLUK

Süýji suwly takyrlaryň çetinde,
Kän guýy gazypdy guýy ussasy.
Syn ederdik örümleriň setirne,
Dik gazylşy ezberligiň nusgasy.

Köpügören gojalaryň ö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Rejebow

ŞÜKÜRLINIÑ IŞI HAÝYR

Dar gursak ynsana dünýä darmyşyn,
Kanagatly kişä Alla ýarmyşyn,
Şükür etgin duşan bolsaň betere,
Beterinden beteri-de barmyşyn.


... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Toýly Muhammetdurdyýew