TOÝ TOÝA SEBÄP

Türkmende şeýle bir atlar bar: gulagy gamyşdan, naly kümüşden, toýnagy şirmaýy, ýaly ýüpekden, oýny — oglanyňky, näzi — gyzyňky, ýörese — ulugyz, sallansa — gelin, sarkanda ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 612 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (23) | Теги: Kömek Kulyýew

KEMINÄNIÑ ŞORTA SÖZLERI

■ Eşek bilen aram bir garyş

Kemine bir gün köpçüligiñ üýşen ýerinde gazal aýdyp otyr eken. Bir baý hem munuñ sal-sal eşiklerine gözi düşüp, oña göwni ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 3428 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Mämmetweli Kemine

ÝATAN ÖLMEZ...

Keseliñem-ä gowusy ýokdur welin, Hudaýym, beýle-beýle zatlar adama bir ýolukmawersin. Daş etsin, takdyra gowusy ýazylsyn. Ynha, indi näçe ýyldyr, Aman partiýañ...
Wi ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 461 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

GITSEÑ

Gursagymda arman galar, ynanaý,
Meniň hak sözümi diňlemän gitseň!
Bu şygyrym bolarmyka göwne jaý,
Ýene hasrat bolar oňlaman gitseň!

Arzuwlarym bed ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 395 | Добавил: Azady | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

GÖZÜÑ BOLMASA-DA GÖRÜP BOLÝAR!

Sankt-Peterburg döwlet tehniki uniwersitetiniñ fizika boýunça professory, tehniki ylymlaryñ doktory Konstantin Korotkow körleriñ endamyndaky hamy arkaly gör ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 474 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (1)

MÄMMETMYRAT

Mämmetmyradyñ näçenji ýyllarda eneden bolup, haçan aradan çykandygyny anyk görkezýän maglumat ýok. Ýöne şahyryñ eserlerinde beýan edilýän wakalardan, duş gelýän atlardan onuñ ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 510 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ÝIGRIMINJI ÝYLLARYÑ LIRIKASYNDA HALKLARYÑ DOSTLUGY IDEÝASY

XX asyryñ 20-nji ýyllarynyñ türkmen poeziýasy zähmetkeş halka tükeniksiz jebir-sütem görkezen dünýäniñ geçmiş bolandygyny, "azat ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 551 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew