22:24

Edebi tankydymyzyñ gerimi

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 677 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Durdymuhammet Nuralyýew | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Edebi tankyt bölümiň başga makalalary

Amin Maluf we "Empedoklyñ dostlary" - 03.03.2024
Ýaş şahyrlar we şahyr ýaşlar - 10.01.2024
Palestin ýazyjysy Gassan Kanafaniniñ "Haýfa gaýdyp gelmek" hekaýasy hakda - 16.06.2024
Döredijilikde ideýa meňzeşligi bolup bilermi?! - 07.06.2024

Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Bagabat  
43
Tankytsyz edebiýatda öňe gidişlik juda haýal bolýar.
Tankyt edil ata çalynýan gamçy ýaly.
"Ýagşy ata bir gamçy, ýaman ata müň gamçy" diýlipdir.
Ýöne, tankytçy, ýazandan has köp okan, has bilimli, has syzgyr bolmalymyka diýýärin.
Ýazýan köp halatda özüniň nähili ýazandygyna düşünmeg-ä beýle-de dursun, näme ýazandygyna-da doly düşünmeýärmikä diýýärin.
Meniň pikirimçe, tankytsyz edebiýat, gözi daňylgy oglanjyk ýaly bolýar. Nirä ýörejegin-ä doly bilmeýär, barýan ugry gowulykdyr öýdübem öz-özünden göwnühoş...

0
2 Bagabat  
43
Äý ýok, edil beýle-de däl. Bu saýtda goýulýan eserlere garaýyşlaryny aýtmaga gysganmaýarlar. Ýöne, biziň halkymyz dogabitdi asylly hem salyhatly bolandygy sebäpli, bir zat geplemänkä (ýazmanka) ilki bilen awtoryň göwnüne degmezlik nukdaýnazaryndan ugur alýar. "Öwüp goýber, näme jübüňden gidýärmi?!" diýen ýaly... biggrin

0
3 Bagabat  
43
Ýa-da tersine: "Döwüp goýber, näme ýakaňdan ýapyşjak bolup duran barmy?!" diýýän ýaly... biggrin

0
4 Bagabat  
43
Tankyt bolsa ilkinji nobatda, haýsydyr bir awtoryň göwnüni hoşlamak ýa-da göwnüne degip, özünden göwnüni geçirmek üçin däl-de, eseri kämilleşdirmek maksadyndan ugur almalymyka diýýärin.

0
5 Bagabat  
43
Ýöne, "Her kellede bir hyýal, kel kellede müň hyýal" diýlişi ýaly, haýsydyr bir eseriň nähili bolanda kämil bolýandygy barada-da her kimiň kellesinde bir pikir bolýar. Ýöne, onda-da, eseriň kemçiligidir öýdülýän ýeri aýdylman galanyndan aýdylsa ýagşy. Düzeder ýaly. Sebäbi ýazýanam adam, özi bilip-bilmän ýalňyşmagy mümkin.

0
6 Bagabat  
43
Tankyt barada aýdylmaly ýene-de bir möhüm ýagdaý. Käbir ýagdaýlarda ýazyjynyň genial eseri genial tankytça duşsa, ol okyjylar köpçüligine şol eseriň üns berilmeli taraplaryny has ýiti hem çalt açyp berýär. Elbetde Puşkin ýa-da Lermontow Belinskiýsizem beýik bolardylar, boldularam. Ýöne rus edebiýatyna olaryň ägirtligini açyp bermegiň hötdesinden gelenleriň esasysy Belinskiý bolaýmasa. Onsoňam hakyky tankydy işiň özem çeper eserden kemlär ýaly bolmaýar. Heziller edip okalýar. Belinskiýniň öz kesbine näderejede berlenligini bolsa, onuň adaty durmuşdaky hereketlerindenem bilip bolýar. Döwürdeşleriniň ýazmagyna görä Belinskiý, Lermontow "Biziň döwrümiziň gahrymanynyň" ilkinji baplaryny neşir etdirenden soň, ony görmek üçin, ol duele (ýekme-ýeke) gatnaşandygy üçin gazamatda (kazematda) otyrka ýörite onuň yzyndan zyndana barypdyr. Ýa-da Dostoýewskiýniň ilkinji eseri bolan "Garamaýak adamlar" atly powestini okamaga berenlerinde, ol dosty bilen gijäň içinde Dostoýewskiýni ýa-da Belinskiýniň özüniň aýdyşy ýaly "Täze Gogoly" görmäge barypdyr.

0
7 Bagabat  
43
Onsoňam zehinli tankytçy çeper eser ýazanda nähili sagdyn eseriň emele gelýändigini Saýlaw Myradow subut eden bolsa gerek. Onuň "Saýgaklar" romany öňem, häzirem söýlüp okalýan eser.

0
8 Bagabat  
43
Ýene-de bir bellemeli ýagdaý, türkmenlerde: "Her bir seni öwýän seniň dostuň däl, her bir seni ýazgarýanam seniň duşmanyň däl" diýen köneden gelýän aýtgy bar. Tankydy öz mellegiňe atylan daş diýip kabul etmek, oňa ýalňyş düşünilmegine getirýär. Ýöne eger-de tankyt hakykatdanam tankyt bolsa. Hakykatdanam mellegiňe atylan daş däl-de, ýa-da kimdir biriniň özüniň senden akyllydygyny özüne we özgelere subut etmäge synanyşygy bolmasa.

0
9 tankytçy  
Siz Öde Abdyllaýewdir Saýlaw Myradowy aýdýañyz. Häzir Öde Abdyllaýew, Abdylla Myradow ýaly güýçli tankytçylaryñ halypasy we sözüñ doly manysyndaky türkmen sowet edebi tankydynyñ kerwenbaşysy Ata Kerimowyñ kimligini bilýän ýa-da makalalaryny okan bardyram öýdemok ýaşlaryñ arasynda.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]