10:46

Myrry Ýekegulagyñ başdan geçirenleri: Myrrynyñ şähere gidişi

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 543 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Berdimuhammet Gulow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Çagalar edebiýaty bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 8
0
1 Akjemal  
243
Restoranlarda ýaş pişikler syçanlar bilen gujaklaşyp tans edýärler. Myrry bu görnüşi daşyndan synlap: "Mekir pişikler gije garañky ýere äkidip iýmek üçin syçanlary gündizden özlerine öwrenişdirýändirler. Ine garañky düşer welin, olar syçanlary çola ýere çykaryp lak-luk agyzlaryna atarlar. Ertir başga syçanlary şeýderler! Ýa-da tersine syçanlar pişikleri iýýändirler. Her zat bolup biler!"
biggrin

0
2 Akjemal  
243
Bezegli otagda semiz, sary pişik oýmuldap, bu duldan, o dula geçýärdi. Pişik çendanaşa semiz bolansoñ, onuñ aýaklary kelte görünýärdi. Pişigiñ garny ýere degäýjek-degäýjek bolýardy. Pişik diwanda äýnek dakynyp gazet okaýan hojaýyna ýaranjañlyk edip, zol-zol onuñ ýanyna böküp münýärdi. Hojaýyn oña üns berenokdy. Gaýtam eliniñ tersi bilen itip, ony diwandan aşak togalap goýberýärdi. biggrin

0
3 Akjemal  
243
Ol bir wagtlar Myrry bilen goñşy bolup ýaşan, ahyrda-da Aýy pälwanyñ gije şemallatmak üçin asyp goýan bir bölek etini ogurlap, tutulyp yzyna it salnyp kowlan Garaguýruk eken.

0
4 Akjemal  
243
Garaguýrugyñ göwni bir ýalydy. Ol Myrra minnetdarlyk bildirmegi hem unudyp, berlen peşgeşi garbap aldy-da, gapynyñ agzynda iýmäge oturdy. tongue

0
5 Akjemal  
243
Bazarda adamlaryñ aýaklaryna çolaşyp, iýmit tamakinçiligi bilen her kimiñ ýüzüne bir delminip, naýynjar bakýan pişikleriñ gününe ýanaýyn-a!

0
6 Akjemal  
243
Bu hekaya çagalar ü.n däl-de ylaýyk ulular üçin ýazylan. Okap hezil etdim gülüp, sag boluñ smile

0
7 tizlik  
Garaguýrugyñ bolşy ertir.comdaky @Puhy ýatlatdy biggrin

-1
8 ezizh764  
356
Oho smile Men şuny 2-nji klas wagtym magazinden satyn alypdym...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]