10:34

Übtüjekler / kinniwanja kyssalar - Buzgaýmak

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 473 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Köprüler / hekaýa - 15.01.2024
Gök gözli Ýefrosinýa / hekaýa - 13.05.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Haýsy gowy? / Gündogar hekaýaty - 05.03.2024
Sen aman bol bu dünýäde / hekaýa - 22.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Ahmyryň awusy / hekaýa - 13.01.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Gumlygelin  
8
@Bagabat...tüweleme.Çagalañ üsti bilen ululara-da sapak berýäñiz.

0
2 Bagabat  
43
Sag boluň.

0
3 Monte kristo  
@Bagabat agam yasayys ysky atly kitabam siz yazdynyzmy?

0
4 Bagabat  
43
Meniň pikirimçe, diňe kitapda däl-de, durmuşda-da, ýagşylyk hem-de birek-birege mähribanlyk hakynda waka köp. Edebiýatyň çeşmesi bolsa durmuş. Diňe şol ýagşy wakalary, ynsanlaryň birek-birege bolan mährini görmek gerekmikä diýýärin. Dogrusy, "süýji süýji" diýeniň bilen agzyň süýjemeýşi ýaly, "ajy, ajy" diýeniň bilenem agzyň ajamaýar. Ýöne, Magtymguly Pyragynyň: "Sözläp bilseň ýagşy sözle, halk ýamanyň bizarydyr" diýeninem köpräk ýatlap durmalymyka diýýärin.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]