17:07

Übtüjekler / kinniwanja kyssalar - Ýylgyryş

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 647 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 4.4/5
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Garagumda / hekaýa - 09.03.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Diriligiň derdi / hekaýa - 12.01.2024
Palta haky - 18.06.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Kyrk ýyldan soñ gaýdyp gelen şol aýazly gün / hekaýa - 19.01.2024
Surat / nowella - 14.03.2024

Teswirleriň ählisi: 13
0
1 Bagabat  
43
Ýaşuly ýazyjymyz Nazar Geldiýewiňkimikä diýýän, eger-de ýalňyşmaýan bolsam, "Sekizýabyň mukamy" diýip powestimi ýa-da romanymy bardy. Şonuň baş gahrymanlarynyň biriniň ejesiniň kim näme diýse: "Şony diýsene!" diýip gaýtalamak endigi bardy. biggrin

0
2 Bagabat  
43
Anyk ýadyma düşmeýär welin ýa ýapon samuraýlarynyň ýa-da wikingleriň bir aýtgysy bar: "Ölüm ýok, sebäbi men dirikäm-ä ol ýok, sebäbi men diri, men ölenimden soňam men ýok, diýmek meniň üçin ölüm ýok" diýene çalymdaş.

0
3 Bagabat  
43
"Ädigimiň ýoly" hem gowy eser. Ýalňyşmasam Ýagmyr Pirgulyýewiňkimikä diýýärin.

0
4 Bagabat  
43
Bukowskiýniň bolsa şu jümlesi hasam ýiti: "25 ýaşda islendik adam hakdan içen (geniý) bolup bilýär. Ýöne 50 ýaşda munuň üçin näme-de bolsa bir zatlar etmeli" biggrin

0
5 Monte kristo  
Adigimin yoly N.Saryhanowynky bolmaly

0
6 Bagabat  
43
Äý ýok, Nurmyrat Saryhanowyň powest-ä bolmaly däl, ol powest. Ýaraly ýagdaýda partizanlaryň arasyna düşýän türkmen esgeri baradady. Özem tokaýlyk, edilýän kömek-goldaw barada juda gyzykly ýazylandy. Şu wagt özümde ýok şol kitap. Ýogsa anyk aýdardym.

0
7 geldigeldim81  
252
Адигимин.йолы.Назар.гелдиевинки

0
8 Monte kristo  
Bolup biler menem anyk bilemok agam mekdepde gecen yalydyk

0
9 Sergezzan  
707
Ölüm bizi gorkuzmayar, bizi gorkuzyan zat dirilik bilen ölüm arasyndaki geçiş )

0
10 Sergezzan  
707
Ölüm gorkusyny ýeňmedigiňçe rahat yaşamak yokdur saňa. Yöne özüni asmak däl, bu duygyny ýeňmek ücin özüňi yitirmemeli. Hic-hili gorky duymadan ölip bilmeli. ALBER KAMYU

0
11 myhman  
732
gorkusyny ýeňmedigiňçe, özüňi yitirmemeli, gorky duymadan smile alber kamyu geplände türk sözlerini ulanyan eken (degişýän) smile
adamlaň ölüme garaýşam onuň dini ynanjyna bagly bolaýmasa.
1. kä kişi öleniňden soň ýom ýok bolup gidýäň diýip ynanýar (gorkunç).
2. kä kişi öleniňden soň başga biri (ýa başga jandar) bolup dogulýanyna ynanýar.
3. kä kişi öleniňden soň direldilip, hasap soralyp, soňam, şoň netijesinde dowzahda ýa uçmahda ýaşajagyna ynanýar.
4...
5....
başgada ynançlar kändir welin men bilemok. özümä üçünjä ynanýan.

0
12 myhman  
732
ölümiň özünden gorkamok. ýöne
1. şondan soňky ýagdaýymdan gorkýan.
2. birden ýaşkam ölsem çagalarym nähili bolar diýip gorkýan. aç bolaslary ýok welin, kakalaryny küýsejekler, kemsinjekler... bir gün ýarym gün öýe barmasam 4 ýaşlyja gyzym gözüni balkyldadyp durmuş "kakam gelenok" diýip

0
13 mango  
651
Halaberdim.
Soňy biraz hindi kinolary ýaly bolmaz ýaly şol haty biraz syrlyrak edilse, ýa-da ýarym-syrly edilse.... garaz okujam kagyzda näme barka diýip ‘krasword çözse” diýjek bolýan.
(Özümä bir zat haýyş ýa wesýet etjekdir öýtdüm :-))
Kinniwanja bolany üçin, belliklerem göz öňüne tutup üç ýyzzyl bassym.
Üstünlkler!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]