MYRRY ÝEKEGULAGYÑ BAŞDAN GEÇIRENLERI

(ertekiler toplumy)

▶ Munda My ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 453 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdimuhammet Gulow

ÇENDIR TOPRAGYNYÑ SYRLY ŞEKILLERI

Balkan welaýaty türkmeniñ hazyna baý künjekleriniñ biri. Olar bir demiñde sanap soñuna çykardan köpdür. Hydyr gören toprakda aýagyñy basan ýeriñ hazyna, ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 460 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmämmet Durdyýew

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ

Значительным явлением в тюркской и общемировой истории был Хазарский каганат. Но история этого государства часто описывается в качестве фона или контекста истории других ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 333 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.06.2019 | Teswirler (0)

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ

ХАЗА́РИЯ, в узком значении — область расселения хазар в 7–10 вв. (районы Нижней Волги, Дона, Северного Кавказа, часть Северо-Каспийской низменности), в широком смысле — ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 325 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0)

AÝDARHANYÑ ÝAÝDARHANY

…Ýaýyň tarynyň üzüljekdigini öňünden syzdy…
Bäsleşýänler tomaşaçylardan ep-esli daşlykdady. Şonda-da, goja ýaýdarhan agtygynyň golundaky kemanyň kirşi işilen ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 632 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (9) | Теги: Serdar Ataýew

BEÝBARS

Müsür taryhynda yz galdyran ýene bir türkmen soltany Az-Zahyr Beýbars al-Bu ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 605 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (5) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

GUTARYLMADYK IŞ

Suratkeş öz çeken suratynyň suduryny taýýarlady. Ol durmuşda hyýalynda göz öňüne getirýän şahyryny gözleýärdi. Dostlary oňa görmegeý, akylly-başly gahrymanlaryň birnäçesi ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 384 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mahym Rozyýewа

Hikaye: DJ CİNAYETİ

“Galoş takmanıza gerek yok,” dedi Olay Yeri İnceleme Şubesi’nden Oktay Komiser, “biz işimizi bitirdik.”
Amirim antrede kanlar içinde yatan genç adamın üzerine e ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 355 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reha Awkyran

Hikaye: KORO ÇALIŞMASI

“Adım Mahfi ve ben bir alkoliğim” diye giriyorum konuya. Takma bir isim ve trajik bir hayat hikâyesi uydurarak katıldığım ilk Adsız Alkolikler toplantısındaki on al ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 411 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erjan Akbaý

TÜRKMEN DERWEZESI

Gadym hindi topragynda,
Meşhur Deliñ ýüreginde.
Dur Türkmeniñ Derwezesi,
Mähir-söýgüsi her günde.

Akýar ondan hindileriñ,
Ony Ba ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 426 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atadurdy Gurbanow

Monumental Sites of Turkmenistan

■ SEYIT JEMALETDIN MOSQUE

Seyit Jemaletdin Mosque Seyit Jemaletdin Mosque. Among the small number of Timurid-era monuments on the territory o ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 524 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0)

Исторические памятники Туркменистана

■ МАВЗОЛЕЙ ТЮРАБЕК-ХАНЫМ

Мавзолей Тюрабек-ханым считается шедевром архитектуры и мозаичного искусства в Гургандже. Тюрабек-ханым была суп ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 385 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0)

СУМБАРСКАЯ ДОЛИНА - ЖЕМЧУЖИНА ТУРКМЕНИСТАНА

Река Сумбар – одна из самых живописных в Туркменистане. Долина этой реки имеет особый микроклимат. Здесь можно наблюдать настолько разные пейза ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 462 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0)

SERKERDELERE NUSGALYK BAÝRAM HAN

Beýik serkerde, döwlet işgäri, filosof, şahyr, türkmen halkynyñ zehinli ogly Muhammet Baýram han Türkmen ýaşlykdan harby işi kämil özleşdirýär. Bu iş onuñ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hallygözel Hojanepesowa