СОСУДЫ С ТУРАНСКИМИ НАДПИСЯМИ

● Статья посвящена анализу художественно выполненных сосудов и нумизматических материалов в Поволжье и Приуралье в период раннего средневековья.

... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 322 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Askar Muhamadiýew

Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа

■ 3. Источники на древнеармянском языке

Для истории хазар, особенно ранней (VII-VIII вв.), огромное знач ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 333 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Anatoliý Nowoselsew

Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа

■ 2. Источники на арабском и персидском языках / продолжение

С 60-х годов Х в., по сути дела, кончаются ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 353 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Anatoliý Nowoselsew

Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа

■ 2. Источники на арабском и персидском языках

Речь идет о большой группе источников, происходящих из ст ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 346 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Anatoliý Nowoselsew

ХАЗАРСКОЕ ГОСУДАРСЬВО И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И КАВКАЗА

■ Введение

Хазарское государство, или Хазарский каганат,- одно из двух крупнейших раннесредневековых пол ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 352 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Anatoliý Nowoselsew

О ТУРАНСКОМ ЭЛЕМЕНТЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Восточнославянские племена занимали первоначально лишь незначительную часть той громадной территории, которую занимает современная Россия. Славяне ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 341 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nikolaý Trubeskoý

NOHURGYŞLA OBASY WE NOHUR KÖLI

"Hormatyña hormat bilen baş egip,
Gülüñ ysgap, şerbetiñden içdim men,
Daglaryñdan aşyp, suwuñdan ýüzüp,
Ol gujakdan bu gujaga düşdüm me ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 689 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nohur

…Sagat on ikiň ýary…
Hatyn bolsa henizem aşhanada gap-gajyna güýmenen bolup ýör.
Içini ýakjak bolýarmy nämemi?!
Ýa geregini artdyrýarmy?!
Ýa “arzanyň arzysy bolmaz” diýleni ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 542 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (3) | Теги: Serdar Ataýew

RUBAGYLAR

Näzlim bilen galsam bir ymgyr çölde,
Owsunýan saçlary bor maňa kölge,
Söýgimizden asgyn geler beýewan,
Sebäp bolarys biz bitewi göwre.

***
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Azady | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

IRAN TÜRKLERI

Tarih boyunca Türkmenlerin yönetimi altında olan İran coğrafyası, M.Ö.3000’lerde Türkmenler tarafından kurulan “Kuti” Devleti’nin de üzerinde yer aldığı bir toprak parçasıdı ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 441 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bilgehan Atsyz Gökdag

TEREKEMELER ARASINDA YAŞAYAN MOĞOLCA KELİMELER

Terekemelerdeki tüm şive özelliklerini anlatmak, ayrı bir kitaba konu olabilecek kadar geniştir. Bu nedenle burada sadece tanıtıcı kısa bilg ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orhan Ýeniaras

XIX. YÜZYILDA TÜRKMEN BOYLARI

XIX. yüzyılda Mangışlak dahil Türkmenistan'da oturan belli başlı Türkmen boyları şunlardı: Teke, Yomut, Ersan, Köklen/Göklen, Çovdur, Salur/Salır, Sank vb. B ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 976 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Annaberdiýew, Ekber Nejep

OĞUZ TÜRKMENLER'IN KINIK BOYU

■ KINIK

Kınıklar, bilindiği üzere, Selçuklu hanedanını çıkarmış olan boydur. Halbuki bu boy Oğuz boylarının İslamiyetten önceki siyasi ve içtima ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 390 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Faruk Sümer

REKLAMANYÑ GÖRNÜŞLERI we SERIŞDELERI

Mälim bolşy ýaly, islendik alyjy ilki harydy satyn almazdan öň şol harydyň hili, çykan wagty, onuň peýdalylygy we beýleki ýagdaýlary barada, islendik ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 572 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

Reklamanyň jemgyýetçilik hadysasy hökmünde emele gelmegi öz köklerini örän gadymyýetden alyp gaýdýandyr. Häzirki wagtda Beýik Britaniýanyň London şäherinde ýerleşýän, Britan muzeýinde saklanyp galan w ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 451 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

Reklamanyň ähmiýetiniň häzirki zaman raýat dolanyşygynda günsaýyn artýandygy sebäpli, reklama gatnaşyklary pursatsaýyn çylşyrymlaşýar we ykdysady dolanyşykda reklamanyň dürli-dürli görnüşleri (reklama ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 422 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

Reklamanyň umumy häsiýetnamasy barada gürrüň edilende ilki bilen reklamanyň mazmunynyň we alamatlarynyň, onuň toparlara bölünişiniň we ýerine ýetirýän jemgyýetçilik wezipesiniň nazarýet esaslary barad ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 490 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýdogdy Çaryýew

OĞUZLAR - TÛRKMENLER

● Türklüğün ata boyu Oğuzlar'ın serüveni

Prof. Dr. Faruk Sümer'in "Yazdığım ilk ve son eserim" dediği ve ilk kez 1965 yılında yayınlanan "Oğuzlar"ın, 6. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Faruk Sümer