ZENAN DUÝGULARYNYÑ ZEHINLI AÝDYMÇYSY

Näzik Annatyýewa meşhur şahyrymyz Towşan Esenowadan soň edebiýatymyzda ymykly orun alan şahyrlarymyzyň biridir.
Geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 450 | Добавил: Nurdan | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hudaýberdi Diwangulyýew

ABDALLAR

Ne bola dünýäde çekseler jefa abdallar,
Ahyret mülkünde sürerler safa abdallar.

Kanda barsalar, gider zulmat, hedaýetler gelür,
Anyñ üçin seýr ederler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Nesimi

BILGIL

Iş başyna geçip otugsa nebsiñ,
Haramyñ gapysyn kakdygyñ bilgil!
Gözünden düşeñde sen iliñ-ulsuñ,
Eliñ bilen öýüñ ýykdygyñ bilgil!

Durmuşyñ kanuny ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 384 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Näzik Annatyýewa

GOŞGUDAN GALAN GYÝKYNDYLAR

● Agaçlaryñam, ekinleriñem Watany bar.
● Daga uzakdan seretmeli.
● Ýagşylygy bir gün däl, her gün etmeli.
● "Basman" diýen ýerine müñ basýa ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 489 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Atajan Annaberdi

WATAN

Müñläp million ýaşly Ýeriñ goýnunda,
Bu gün meniñ göwün terligim, Watan!
Saña parzym dogup-döräp boýnumda,
Asly Oguz ata - barlygym, Watan!

Türkmen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

GÜLEM SÖÝER, GUŞAM SÖÝER

Hakyñ nury bar ýüzüñde,
Gün dogan gara gözünde,
Dünýäñ heñi ýar sözünde,
Gülem söýer, guşam söýer.

Guýyñ düýbünden idelen,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Ussaýew

SADALYK

Göwünlerde uçgun bolup köreseñ,
Diýmegil sen - geçýän ömür haýpdyr.
Köñülleriñ köprüsinden ýöreseñ,
Bagtlysyñ sen, durmuş taplar, eýikdir.

Ham-hy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

BAÝSYÑ SEN

Gara gözler - ömrümiziñ çyragy,
Onki synañ abat bolsa, baýsyñ sen.
Watany söýmekde ýatlañ Syragy,
Watan dünýä şugla salsa, baýsyñ sen!

Tarlary ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Altyn Baýramdurdyýewa

SÄHRA GÜLI

Nowruzyñ hyjuwy sepdimi tohum,
Elwan reñki berdimi ýa ýyldyrym?!
Saña sährañ ýeli salypdyr demin,
Otyrsyñ sen güneş kibi ýylgyryp.

Otyrsyñ gör ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

OWAZ

Söwer ýar, men seniñ mydam kalbyñda,
Men hemişe seniñ ýazyñdadyryn.
Jeñe ugradañda göz gyýtagynda,
Maña bagyş eýlän näziñdedirin.

Söwer ýar, men hyý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hajy Kakalyýew