OĞUZ TÜRKMENLERI KIMDIR?

■ Bozoklar ve Üçoklar

Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyları ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.06.2019 | Teswirler (0)

OĞUZLAR KIMDIR?

Türk kavimlerinin en ünlüsü ve önemlisi Oğuzlar’dır. Selçukoğullarının tarih sahnesine çıkmasıyla Oğuzlar, tamamen birinci dereceye yükselmiş, adeta Türklüğe hakim olmuşla ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 338 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

OĞUZLAR KIMDIR? OĞUZ BOYLARI VE OĞUZLARIN KÜLTÜRÜ TARIHÇESI, YAŞAMLARI

Oğuzlar - Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türkmenleri’nin ataları olan Türk kavmidir. Özellikle Diri ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 428 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

RUBAGYLAR

Sen men hakda näme oýlanýañ, eziz?!
Naçardyryn, ýöne däldirin ejiz.
Bu söýgüde, bu durmuşda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Enejan Hangulyýewa

ADAMYÑ ELINDE, ŞEÝTANYÑ DILINDE...

- Tereziniñ başynda durmak niçikdir?
- Tereziniñ başy iñ howply ýerdir, günäniñ öýjügidir.
Özüñe göwnüñ ýetmese, halallygyña göwnüñ ýetmes ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 492 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ata Durdyýew

YNJAMA

Giç gelen ýaz ýaly, eý, gara gözlim,
Meni gözlän gözleriñden ynjama.
Uludan dem alyp, göwnüñi ýykman,
Saña aýdan sözlerimden ynjama.

Bir söýen kal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetnazar Babanazarow

DAĞLAR MAHTUMKULU'NUN ŞIIR DÜNYASINDA GÜZELLIK KAYNAĞIDIR

Mountains Are The Source Of Beauty In Mahtumkulu’s Poems

G. ŞAMIYEVA*
Aktaran: Hüseyin YILDIRIM**

... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 371 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: G.Şamyýewa

…Kireý ulagynyň gijeki sürüjisi, sargyt edilen salgyda saklandy…
Öten gijes-ä daňa çen ülpetleri bilen top oýnunyň jemleýji tapgyryna tomaşa edip ýatman, gündizem aýalyny toýdan-toýa, üýşmekden ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 633 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew


...-Ýeke özüň şo taýyk hijem gidip bilmeýäň!-diýip, dört ýaşlyja Jumajyk özünden bir ýaş u ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 814 | Добавил: Bagabat | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (8) | Теги: Serdar Ataýew

ILKINJI TÜRKMEN POLISEÝLERI

● "Türkmen poliseýleri eýýäm öz başarnyklaryny Guşgy söweşinde görkezdiler, olaryñ sany ýene-de köpeldildi. Olar ýokary derejede kämilleşen kawaleriýaçylar bil ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 415 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Perman Allagulow

ADAMY GAŞLARY ARKALY TANAP BOLARMY?

Gündelik durmuşymyzda biz biri-birimiz bilen dürli aragatnaşyk saklamak arkaly gylyk-häsiýetleri, şahsy aýratynlyklary öwrenýäris. Ýöne adamlary tanama ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 619 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Jemal Rahmankulyýewa

BAÝLYK PERISI

Baýlyk perisi bir wagtlar sahylykda özüni tanadanlaryñ birimiş. Bu pe ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 437 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sona Ilmuhammedowa

ORNUŇYZ NIREDE, ÝAŞLAR?!

Döredijilikde öz-özüňi tapmak diýlen ýörelge bar. Bu şygyr düzmekde ýa kyssa ýazmakda özboluşly, özgeleriňkä meňzemeýän ýoluňy saýlamak diýmekdir. Nurmyrat Saryha ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 400 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Leýli Gurbanowa

NÄZ EÝLEÝIP MESTAN BASYP GELEN GYZ

«Talyp gözeli-2019» bäslejiginiñ ýeñijisi Og ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 436 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýgeldi Çaryýew

NESIL TERBIÝESINDE NAKYLLARYŇ ORNY

Berkarar Diýarymyzda ýaş nesliň aladasy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Olaryň ilhalar ynsanlar bolup ýetişmekleri üçin, ý ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 628 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanmyrat Muhammedow

AWÇYNYŇ ÝAŞ ÝAZYJA ÝEDI MASLAHATY

Ondan bäri ep-esli ýyl geçse-de, bu waka dek düýn bolan ýaly ýadymda. Hemişe bolşy ýaly, şol wagtlar hem del kyssalaryň hyrydarydym. Tanyşlarymyň biri: « ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 472 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (3) | Теги: Rahmet Gylyjow

ÇÖREK BILEN BAGLY YRYMLAR

Ýerden çörek tapsaň, alyp üç gezek maňlaýyňa degrip, birinji gezek ýere taşlan adamynyň günäsini geçmegi Beýik Taňrydan dilemeli. Ikinji gezek ony görüp, ýerden ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 457 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

MAHESTI MENIJE

Gadymy hem dana türkmen halky dünýä medeniýetine, şol sanda edebiýatyna hem bimöçber goşant goşan halkdyr. Onuñ dünýä edebiýatynda meşhurlyga eýe bolan söz ussatlarynyñ enç ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 487 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazar Gullaýew