ORTA ASYA'NIN KALBI OLAN CAN ANAVATAN TÜRKMENISTAN

Vatan bir milletin üzerinde hâkimiyet kurduğu, barındığı‎ً‎, bağımsız ve özgürce yaşadığı ve gerektiğinde gözünü kırpmadan uğrunda canı‎ ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 469 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhtar Fatih Begdili

BEYDILI BOYU OĞUZ-TÜRKMEN'LERIN BOZOK KOLUNA MENSUP BOY

■ Beydili Boyu/Aşireti Kimlerdir, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgiler

BEYDİLİ Oğuzlar’ın Bozok koluna mensup boy. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 382 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (1)

BEN BIR OĞUZ TÜRKMENIM / marş sözü

Türkmeneli aslanları var olsun
Türkmene tek yüce Allah yar olsun
Toprağıma dikilen göz kör olsun
Kerkük Musul düşmanlara dar olsun. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 354 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Umyt Köprüli

TÜRKMEN ŞAIRI SADUN KÖPRÜLÜ'YE

Abu Gureyb bile seni yenmedi,
O nazik kalbine yenik mi düştün?
Kerkük’e hasretin bir an sönmedi
Eriyen mum gibi sönük mü düştün?
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 345 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Zyýa

EDEPDEN BIR NYŞAN

• Jemgyýetçilik ýerlerinde gygyryp gürlenmese ýagşy.

• Karz alan zadyñy uzak garaşdyrmak gowy däl.

• Eger myhman ýatymlyk gelen bolsa, oña özba ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 396 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Edepnama

ÄLEMGOŞAR ÖWÜŞGINLI SURATLAR

■ Ýazyjy Kowus Omadow bilen suratkeş Hojamuhammet Çüriýewiñ söhbetdeşligi

Şeýle bir adamlar bolýar, olar daşyndan synlanyñda, peýwagtyna gezip, i ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 429 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kowus Omadow, Hojamuhammet Çüriýew

DIL ÖWRENMEGIÑ ÝOLY KÖP

Adaty durmuşda hat-ýazuwy, okamagy, goşmak-aýyrmagy öwrenmek neneňsi ähmiýetli bolsa, dünýä ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklaryň geriminiň giňeýän, sanly bilim ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 526 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahmet Gylyjow

TARYHYMYZYÑ ŞÖHRATLY YZLARY

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň çäginde ýerleşýän Dargangala hem-de Baýhatyn (Daýahatyn hem diýilýär) ady bilen at-owazasy äleme dolan taryhy ýad ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0)

GYMMATY ÝITMEJEK HAZYNA

Adam özüniň çagalykdan arzuw eden kärinde işläninde, ol çekýän zähmetine ähli yhlasyny, başarnygyny siňdirýär. Hünäriň hünärden tapawudy kän. Käbir hünärler diňe ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 374 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atanyýaz Hangeldiýew

SERHET GORAGÇYLARYNYÑ EDERMENLIGI

Ir döwürlerde gadymy oguz ilinde bir parasatly patyşa ýaşap geçipdir. Ol öz raýatlaryna elmydama agzybir ýaşamagy ündäp, «Agzybirlik ähli üstünligiň göz ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 414 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halmuhammet Hajyýew

DAG ÇEŞMESI

Ynha, bu gün gaýdyp geldim ýene men,
Bolup täsin mukamlaryñ teşnesi.
Kalbymyñ taryny çal sen gulaçlap,
Beýik dagyñ hüwdi sesli çeşmesi.

Bir o ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Nurdan | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (4) | Теги: Amangeldi Amanow

PAÝHAS DAMJALARY

• Arykdan suw akar, daýhana Huda bakar.
• Ir gelen sakada oturar, giç gelen - ýakada.
• Suwsuz durmuş ýok, zähmetsiz - rehnet.
• Suw atadyr, ýer - en ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 479 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0)

OZUÑ TÄSIN JADYGÖÝI

V bölüm
Günbataryň zalym jadygöýi

Ertesi gün bäş dost köşkde özleriniň soňky ertirligini edindiler. Olaryň keýpi kök däldi.“ Biziň ýekeje çykalgamy ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 430 | Добавил: Gurban | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Frank Baum

DIL - DILE, IL - ILE DOGAN

Diliñ taryhyny öwrenmekde möhüm çeşmeleruñ biri halk döredijiligidir. Bu babatda halk döredijiliginiñ ýazuwly görnüşiniñ has ygtybarlydygyny ilkinji nobatda bel ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 1292 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tagandurdy Bekjäýew

SUW

Akar suwuñ aýdymyny diñle sen,
Onda ýaşaýyşyñ mukamy bardyr.
Hakyñ jemalynyñ waspyn söýleseñ,
Hak saña ömrüñde hemişe ýardyr.

Damjalar gök şahalara g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 749 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (2) | Теги: Enejan Hangulyýewa

BAGDA - BALAÝMAN, SUWDA SÜLEÝMAN

Ýere-göge hökümi ýeten Süleýman pygamber ähli janly-jansyz zatlaryñ diline düşünipdir hem olar bilen arkaýyn gürleşip bilipdir. Bir gezek ol bossana büren ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 451 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ajap Aşyrowa

ÝAŞYL SÄHRA

Gyzlañ pöwrize gaş gülýakasyndan,
Ýyldyrym nurundan ýasalan ýaly.
Gülleñ gözelligne gark bolupdyr, gör,
Ýaşyl sähra ýada salýar hyýaly.

Arşda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 417 | Добавил: Nurdan | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangeldi Amanow

DUŞUŞUK

Bu men - Enwer.
Siziň köne tanşyňyz.
Bagyşlaň bimahal bimaza edýän.
Şu wagt sizi juda göresim gelýär.
Hem okap beresim gelýär ýaňyja
göbegi kesi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 496 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Enwer Nyzamow