BÜYÜK TÜRKMEN OYMAK AŞIRETLERINDEN BAYAT BOYUNDAN BAHADIRLI AŞIRETI

Dünya Türkmenleri tarih boyunca büyük bir millet olarak Türk tarihimizde önemli yerlerde bulunarak birçok devletler Tür ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sadun Köprüli

TÜRKMEN AFŞARLAR, AFŞARLAR OYMAGI

Türkmen Aşiret oymağı olan tüm Türkmen dünyası birçok ülkelerde yaşamakta. Önemli Türkmen devletleri, Atabeyler kuran Afşarlar- Avşarlar On birinci yüzyı ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 410 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sadun Köprüli

AKKOYUNLU IMPARATORU UZUN HASAN

Oğuz Türkmenleri’nin Bayındır Boyu’ndan olan Akkoyunlu Hanedanı Uzun Hasan 1423 yılında Diyarbakır’a bağlı Ergani kasabasında doğdu, 1478’de Tebriz’de vefa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fewzi Türker

AÝ HAKYNDA TÄSIN MAGLUMATLAR

- Ýer togalagynyñ ýeke-täk tebigy hemrasy bolan Aý Gün sistemasynyñ iñ uly bäşinji hemrasydyr. Ýere iñ ýakyn saýýaralardan bolan Aý bizden takmynan 384.403 km ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 560 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0)

OZUÑ TÄSIN JADYGÖÝI

II bölüm
Garantga we Galaýy odun çapyjy

Doroty wagty ýitirmezligi we mümkin boldugyça basymrak Zümerret şäherine ýola düşmäge çalyşdy. Soňra ol aşa ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 416 | Добавил: Gurban | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Frank Baum

ÝAGŞYNY ÄLEM ARZUWLAR

Halk arasynda professor Mäti Kösäýewe ”Şygyr mülküniň şasy“ diýýärdiler. Ol, hakykatdanam, şeýledi. Gündogar klassyk edebiýatynyň wekili bolsa bolsun, onuň üçin parh ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 480 | Добавил: Gurban | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rejep Gaýypgulyýew

TÜRKMEN DAGY

■ "DIRELIŞ. ÄRTOGRUL" teleserialynda okalan "TÜRKMEN DAGY" goşgusy

Türk teleýaýlymlarynyñ reýting rekordsmeni bolan "Direliş. Ärtogrul" teleserialynyñ 42-nji böl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 509 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0)

YRAK TÜRKMEN TARYHYNYÑ ÝAZYJYSY ŞAKIR SABYR ZABIT

“Ömür uzak ýaşamak bilen däl-de, edilen işler bilen ölçelýär”.

Alym, ýazyjy we metbugat işgäri Şakir Sabyr Zabit 1913-nji ýy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 395 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şemzetdin Küzeji

TÜRKMEN GÜZELI

Kara gözlerini ezik bağrıma
Ok misali saldın Türkmen güzeli
Neden cevap vermez oldun çağrıma
Şu gönlümü çaldın Türkmen güzeli.

Kerem gibi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 370 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Fazyl Ibaokurgil

PARLAK ÝYLDYZLAR KERAMATLYDYR

Şerigat - munuñ özi Beýik Ýaradanyñ bendelerine görkezen ýoly. Şol ýol bilen ýörän adam kämil musulman bolýar. Her döwürde musulmanlary şerigatyñ ýoly bilen ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 480 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämi Daşgyn ogly

ABRAÝ

Geçen asyryñ ýetmişinji ýyllarynyñ aýaklarynda "Edebiýat we sungat" gazetinde makalam çap edilipdi. Onda milli aýdym-sazymyz barada söhbet edilip, käbir bagşylaryñ, şol sanda Aman G ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 442 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Maýew

KALBYMYÑ JOŞY, DILIMIÑ SENASY

Çal bulutlar gaplady çar tarapy,
Dür damjalar ýüzün ýuwdy daglaryñ.
Jülgeleriñ tämizlenip howasy,
Görki artdy gül-gunçaly baglaryñ.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 405 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Öwezow

KÜRÜŽDEÝLI MIRASGÄR ŞAHYR SÜLEÝMAN ÖWEZOWYÑ "ARZY-GAMMARY"

• Balkan welaýatyndan Süleýman Öwezow "Arzy-Gammar“ dessanyny tapdy

Milli golýazmalar institutynyň işgärleri ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 467 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Öwezow

ENE

Ak tüýnükli alty ganat ak öýüň
Rahatlykdan demin alýan töründe,
Ýalňyz özi süzüp gara gözlerin,
Ak pagtasyn egrip otyr bir ene.

Onuň göz-guwanjy - ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 583 | Добавил: Maksat | Дата: 05.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Seýitliýew