ТÜRMEDEN РREZIDENT КÖŞKÜNE GIDЕN ÝОL: “МUSULMAN DОGANLAR”

Вir asyra gоlaý аlnyp bаr ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 535 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ekrem Bugra EKINJI

GÖROGLYNYÑ YZLARY

Goşa mertlik, goşa dessanym meniñ,
Göroglyñ, Gyratyñ galan yzlary.
Dünýä bilen Türkmenistanym meniñ,
Göroglyñ, Gyratyñ galan yzlary.

Gu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 369 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Uzak Amannazarow

«GÖROGLYNYŇ» GÖRELDELERI

Her bir söhbediň many-mazmuny haýsydyr bir meselä gönükdirilmelidir. Biziň bu günki söhbedimiz Göroglynyň edermenligini, garadangaýtmazlygyny, ugurtapyjylygyny, o ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmät Garly

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIÑ ÝAÑY

Taryhy maglumatlara görä, Atilla Rim imperiýasynyň paýtagt ş ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 522 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Myrat Tuwakow

IÑ MÖHÜM GÜN

Ir döwürde ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak isleýän bir ýaş ýigit bar eken. Günleriň birinde ol bir obada bir akyldaryň bardygyny eşidýär. Dessine atyna atlanyp, ýola düşýär. Ony ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gaýypnazar Ballyýew

TÜRKMEN ALABAÝLARY HAKDA

Häzirki günde beýleki tohumlar bilen garyşman, özüniň iň gadymy görnüşiniň saklap galan itleriň ýeke-täk tohumy bar. Bu gaýduwsyz, wepaly, güýçli, ygtybarly, aky ... Doly oka»
Категория: Haýwanat dünýäsi | Просмотров: 461 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Seýidow

ÖMÜR HOWUZY

Ömri «çagalyk», «oglanlyk», «ýigitlik», «garrylyk» diýip böleklere bölýärler. «Dünýä inmek» hem «dünýeden gitmek» diýibem ýene iki sany bölegi bar. Soňky ikiniň her biri, ýok ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 413 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hydyr Amangeldi

MYHMAN HORMATY / hekaýat

Bir obanyñ saz-söhbeti oñat görýän tanymal adamlary, başga bir ýerde mesgen tutmagy ýüregine düwüpdirler. Olaryñ tutan maksady hasyl bolup, täze bir oba peýda bol ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 430 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sona Ilmuhammedowa