AZ WAGTLYK BEGENÇ

Adaja ýelleri ýüzümi sylyp,
Sadaja kalbyma berýän rahatlyk.
Gelsene, ýyllaryň perdesin syryp,
Ýüregime ýylgyryş çaý az wagtlyk.

Unudaýy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 328 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Leýla Garryýewa

ŞU GÜNKI EDEN GOWY IŞLERIM

Şu gün irdenjik üstümdäki gowy ýapylan ýorgany aýyrdym-da, dogup gelýän gowy Güne seretdim. Soň ýerimden gowy edip turdum. Gowy edip ýuwundym. Ondan soň gowy ko ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 471 | Добавил: Pegas | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sapa Hommadow

ÝAŞAP ÝÖRÜN

Gatbar-gatbar ýyllaň gatlaryn ýyrtyp,
Geçse-de deňimden wagtyň her güni.
Men sizi müň esse söýerdim artyk,
Eger sähelçejik söýseňiz meni.

Gat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 370 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazdurdy Atahanow

BAÝRAMALY ŞYPAHANASYNDA

Munda ylham egsilmeýär sähel-de,
Haýran goýýar binalaryň gurluşy.
Mydama-da ýetik munda mähelle,
Ýada salýar şagalaňly durmuşy.

S ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Rejebow

«ÝÜKÜM — SÖÝGI»

Olaryň gugurdaşyp, biri­-birine iň arzyly, iň muhabbetli sözleri aýdýandyklaryna men düşünýärdim. Olaryň ganat kakyp, towlanyşlaryna men düşünýärdim. Seret oňa, seret, ola ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 413 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Halmyrat

HAKYKY SÖÝGI

Owadan baharyň ajap möwsümi,
Daş-töwerek oglan bilen gyzlardy.
Maňa säwlik bilen sataşan oglan,
Bakyşlaňdan ýüzüm ot deý gyzardy.

Deň-duş jo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulnur Pirjikowa

USSADYM GELDI

Gara gazmasyna bilbil gonduryp,
Geldi Garajaoglan, ussadym geldi.
Älem içre yşk oduny ýandyryp,
Geldi Garajaoglan, ussadym geldi.

Juwan wag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Medet

GELERIN

Toýa barýan, dünýäm, elimde gül bar,
Howlymyz çemenzar, baharyň ülşi.
Elmiň aýasy deý gülli sähralar,
Aklym haýran edýär, sämedýär seri,
Ýazlaryň gelşi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 360 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halyk Jumat

POEZIÝA

Arşdan bu Zemine inende Adam, 
Poeziýany gursagynda äkelen. 
Adam ataň Howa bolan söýgüsi, 
Goşgy bilen durlanypdyr akylam.

Soňra öz taýyny ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 388 | Добавил: Gorkut | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annahal Baýhan

BELENT SARPANYŇ BEÝANY

Hormatly Prezidentimiziň jöwher galamyna degişli bolan «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz» atly eserini okap, türkmeniň bu milli guwanjy bilen has i ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

NIREDE?

Durandyr ojagym, ojaryň sönmän,
Ýakmasa gowudyr ýamany önmän.
Gidiberme bormy ogluny görmän,
Dowamyň göterjek o han nirede?

Berilmedik bagt giçlä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Şagulyýewa

• BU BAPDA MYRRYNYÑ JOKJOKY AWLAÝŞY GÜRRÜÑ BERILÝÄR

Güýzüñ güni süýr günorta ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 507 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdimuhammet Gulow

LEBAP HOŞ INDI!

"Biz gitdik, sen galdyň, Lebap, hoş indi!"
Seýitnazar Seýdi


Saňa ýürek sözlerimi diýeýin:
Biz gidýäs, sen galýaň, Lebap, hoş indi!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 900 | Добавил: Pegas | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (4) | Теги: Sapa Hommadow

■ Alyjyny öýkeletseň...

Işiň ahyrynda magazin müdiri satyjylaryň barysyny ýygnady-da, gysgajyk, ýöne uly ähmiýetli bir bildiriş yglan etdi.
-Ýoldaşlar, ertir biziň magazinimize bar ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 513 | Добавил: Mahperi | Дата: 30.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew