08:27

Ene

ENE

Ak tüýnükli alty ganat ak öýüň
Rahatlykdan demin alýan töründe,
Ýalňyz özi süzüp gara gözlerin,
Ak pagtasyn egrip otyr bir ene.

Onuň göz-guwanjy - ýalňyz balasy
Bu gün Watan üçin aýaga galdy.
Hawa, ol öz iýen mukaddes duzun
Müň kerem halallap, ýerine saldy.

Aýlar aýlananda, ýyllar aşanda,
Kyrk üçünjiň maýy gelende çapyp,
Hat geldi ýigitden ýaşyl bukjada,
Üç burçuny üç tarapa galgadyp.

Obaň ulus ili şol üçburç haty
Okap berdi enä göýberip hata.
Şeýle gysga haty dürs okamazça
Ulus-il aňrybaş sowatsyzmy-ka?!

...Ine, onçasyna menem bilemok,
Ýöne umyt edip, şol mährem enäň
Soňky deme çenli ýoluna garap,
Gözün açyp, göre girenin bilýän.

24.12.2017.
Категория: Goşgular | Просмотров: 473 | Добавил: Maksat | Теги: Maksat Seýitliýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
"Gitdim senden ilerledip ümzügi..." / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]